Версия за печат

BG-Сливо поле

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД-09-739

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.08.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000530657

BG323, Община Сливо поле, Община Сливо поле, площад Демокрация №1, За: Тодорка Иванова Дражева, България 7060, Сливо поле, Тел.: 08131 2827, E-mail: slivopole@ru-se.com, Факс: 08131 2827

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.slivopole.ru-se.com..

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.slivopole.ru-se.com/index.php?page=130&selected=264&parent_id=138.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

55550 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на поръчката: Избор на изпълнител за предоставяне на Консултантски услуги включващи: изготвяне и окомплектоване на Заявления за подпомагане необходимо на община Сливо поле за кандидатстване с проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи пътни и улични принадлежности – енергозахранващи и осветителни съоръжения и тела, камери за видеонаблюдение в съставните населените места на община Сливо поле“ по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Кратко описание: Настоящата обществена поръчка цели да се осигури необходимата подкрепа на Община Сливо поле от страна на компетентен екип консултанти при изготвяне и окомплектоване на проектно предложение с ясно дефинирани цели, описание на конкретни дейности за постигането на тези цели, които водят до постигане на определени резултати и ефекти върху дефинирана целева група по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. В обхвата на настоящата обществена поръчка се включват следните дейности: Дейност № 1: Предоставяне на услуги по изготвяне и окомплектоване на заявление за подпомагане по под-мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Дейност № 2: Предоставяне на услуги по подготовка на анализ за икономическа и екологична устойчивост на проекта. Дейност № 3: Предоставяне на услуги по подготовка на анализ за устойчивостта на инвестицията

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71541000

Описание:

Услуги по управление на проекти, свързани със строителството


Срок за получаване на офертите

29/08/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Настоящата обществена поръчка ще се финансира по Програма за развитие на селските райони 2014г. – 2020 г. Община Сливо поле, открива настоящата обществена поръчка като към момента финансиране не е осигурено.

Друга информация

Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички изисквания и условия, посочени в това приложение и документацията, при спазване на разпоредбите на ЗОП и другите нормативни актове, относими към изпълнението на предмета на поръчката. Неспазването на тези изисквания или поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника може да доведе до отстраняването му от участие. Участникът се задължава да спазва всички условия, изисквания и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката, както по време на подготовката на офертата за настоящата обществена поръчка, така и по време на изпълнението на поръчката. офертите се подават всеки работен ден в деловодствпото на Община Сливо поле , находящо се в административната сграда на обшината с адрес: гр. Сливо поле, площад "Демокрация" №1. Отварянето на офертите ще бъда на 30.08.2016 година от 11:00 часа в заседателната зала на Община Сливо поле.

Дата на изпращане на настоящата информация

19/08/2016  (дд/мм/гггг)