Версия за печат

BG-Търговище

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

04-13-19

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.08.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 125501290

BG334, Многопрофилна болница за активно лечение - Търговище АД, кв. Запад, За: Николай Стойчев - Ръководител направление икономически дейности, България 7700, Търговище, Тел.: 0601 68511, E-mail: mbal_trg@mail.bg, Факс: 0601 64864

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://zop.mbaltg-op.com/current/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://zop.mbaltg-op.com/current/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

50000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на кислород в бутилки (газообразен) и течен кислород за нуждите на МБАЛ – Търговище АД.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

24100000

Описание:

Газове


Срок за получаване на офертите

22/08/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще се отварят на 23.08.2016 г. от 10.00 часа в заседателната зала на МБАЛ - Търговище АД.

Дата на изпращане на настоящата информация

10/08/2016  (дд/мм/гггг)