BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

OБ-19

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

01.08.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115010670

BG421, Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: Договорноправен отдел, България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.vik.bg/public-procurement/view/OB-19-s-predmet-ldquoDostavka-za-nuzhdite-na-bdquoViKrdquo-EOOD-ndash-Plovdiv-na-Test-nabori-i-Standarti-Adista-za-rabota-s-fotometar-DR-2800rdquo.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

24000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на Тест набори и Стандарти Адиста за работа с фотометър DR 2800. Доставките на консумативите, реактивите и химикалите ще са периодични, след заявка, в която ще бъдат посочвани необходимите номенклатурни позиции и количества, франко складова база на ЛИК към „В и К” ЕООД - Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, за срок от 1 (една) година от датата на подписване на договора с избрания за изпълнител участник Възложителят ще заплаща всяка доставка на избрания за изпълнител участник (и на подизпълнителя, ако участникът използува такъв и са изпълнени условията в съответствие с чл. 66 от ЗОП) по банков път, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след извършване на доставката, представяне на приемо-предавателен протокол и данъчна фактура.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33696500

Описание:

Лабораторни реактиви


Срок за получаване на офертите

11/08/2016 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Допълнителна информация може да се получи в отдел "Договорноправен", етаж 3, стая 308 на Административната сграда на Дружеството или на горепосочените телефони. Офертите на участниците ще бъдат отворени във „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, Административна сграда, ет. 3, Заседателна зала, на 12.08.2016 г. (петък) в 09.00 ч.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/08/2016  (дд/мм/гггг)