Версия за печат

BG-Сливо поле

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД-09-665

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.08.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000530657

BG323, Община Сливо поле, пл. Демокрация №1, За: Любослав Панчев, България 7060, Сливо поле, Тел.: 08131 2827, E-mail: slivopole@ru-se.com, Факс: 08131 2827

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.slivopole.ru-se.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.slivopole.ru-se.com/index.php?page=128&selected=262&parent_id=138.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

41667 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка чрез покупка на нов трактор за нуждите на Община Сливо поле“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

16700000

Описание:

Трактори


Срок за получаване на офертите

12/08/2016 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на 15.08.2016г. от 10:30 часа в гр. Сливо поле, пл.Демокрация 1, сградата на Община Сливо поле.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/08/2016  (дд/мм/гггг)