Версия за печат

BG-с.Черноочене

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

001

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.08.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000236164

BG425, Община Черноочене, с.Черноочене, ул.Шеста №9, За: Николина Милева, България 6701, с.Черноочене, Тел.: 03691 6163, E-mail: obstina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6227

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.chernoochene.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://chernoochene.com/profil/?p=883.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

47000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Възстановяване на разрушенията по корекцията на р. Перперешка, настъпили в резултат на проливни дъждове. Предвидено е възстановяване на малкото кюне, изпълнено от бетонови панели с размери 400/200/6 см. по дъното и 400/100/6 см. по страниците на кюнето.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45240000

Описание:

Строителни и монтажни работи на хидротехнически съоръжения


Срок за получаване на офертите

19/08/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Разглеждането на офертите ще се състои на 24.08. 2016г. от 14:00 часа в стая №6 на община Черноочене, ул."Шеста" №9, с. Черноочене, обл. Кърджали

Дата на изпращане на настоящата информация

03/08/2016  (дд/мм/гггг)