Версия за печат

BG-Провадия

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.07.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120111

BG331, ТП Държавно горско стопанство Провадия при СИДП ДП Шумен, кв.Север, За: Марин Маринов- ръководител счетоводен отдел при ТП ДГС Провадия, България 9200, Провадия, Тел.: 0518 42170, E-mail: dgs.provadia@dpshumen.bg, Факс: 0518 42170

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dgsprovadia.dpshumen.bg..

Адрес на профила на купувача (URL): http://dgsprovadia.dpshumen.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B0-%E2%84%961-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82-%D0%.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Доставка на ВиК части и водопровод“ за нуждите на ТП ДГС Провадия за 2016г.”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44000000

Описание:

Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати)


Срок за получаване на офертите

03/08/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ОБЯВАТА за Доставка на В и К части и водопровод: Срок на договора - 31.12.2016 Срок за изпълнение на заявка - не повече от три календарни дни от заявка. Максимално допустим финансов ресурс 500.00 лв., и с прогнозна стойност за целия срок на договора до 500лв., без ДДС , и съгласно изискванията към изпълнението на поръчката. Показатели за избор на изпълнител – изпълнителят ще бъде избран на база критерия НАЙ-НИСКА ЦЕНА. Срок на валидност на офертите - не по-малък от 90 календарни дни от крайния срок за представяне на оферти; Място на подаване на офертите - гр.Провадия,обл. Варна, кв.Север, в срок до 17.00ч на 03.08.2016г. Дата, час и място на отваряне на офертите - 11.00ч на 04.08.2016г. на адрес гр.Провадия, обл.Варна, кв.Север. Офертата по образец се представя в запечатан непрозрачен плик с адрес за кореспонденция, телефон и факс, електронен адрес и наименование на поръчката. Преди подписване на договор за възлагане на обществена поръчка участникът, определен за изпълнител е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП и по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП От участие ще бъдат отстранени участниците които не отговарят на изискванията на възложителя или ценовите предложения надвишават финансовия ресурс. Комисията може да проверява декларираните от участниците обстоятелства и да изисква представяне на доказателства. Ако избраният за изпълнител участник, не представи в срок необходимите за сключване на договор документи, възложителя може да сключи договор със следващия класиран участник. Участниците следва да представят с офертата си документите и информацията посочени от възложителя .

Дата на изпращане на настоящата информация

29/07/2016  (дд/мм/гггг)