Версия за печат

BG-Етрополе

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

8

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.07.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000776259

BG412, Община Етрополе, пл. Девети септември № 1, За: Юлия Митова, България 2180, Етрополе, Тел.: 0720 68207, E-mail: obstina@etropolebg.com, Факс: 0720 65011

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www. etropolebg.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://etropolebg.com/etropole/index.php/profil-nakopuvacha/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

5000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изпълнение на детайлно обследване за енергийна ефективност и издаване на енергиен сертификат, съгласно чл. 11 от Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради” Обект 1: Административна сграда на Община Етрополе; Обект 2: ОУ „Хр. Ботев” – малка сграда; Обект 3: ОУ „Хр. Ботев”- основна сграда” Обект 4:„Професионална гимназия – училищна сграда”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71314000

Описание:

Услуги, свързани с енергийни системи


Срок за получаване на офертите

08/08/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Свободен достъп до документацията се осигурява на Профира на купувача на официалния сайт на Община Етрополе http://etropolebg.com/etropole/index.php/profil-nakopuvacha/publichna-pokana

Дата на изпращане на настоящата информация

29/07/2016  (дд/мм/гггг)