Версия за печат

BG-Бяла

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.07.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000530493

BG323, Община Бяла, пл. Екзарх Йосиф I № 1, За: Денис Братанов- Старши юрисконсулт, България 7100, Бяла, Тел.: 08177 2020, E-mail: byala.rs@byala.bg, Факс: 08177 4634

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://byala.bg/home/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://byala.bg/home/index.php/info/rop-9050358/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

262904 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на настоящата поръчка включва основен ремонт и рехабилитация на улична мрежа в град Бяла, а именно: •Рехабилитация на ул. „Георги Бенковски”- гр. Бяла – ОК 382 – ОК 376/ от площада до ул. „Братя Миладинови”; •Рехабилитация на настилка на част от ул. ”Братя Миладинови” и зад Кооперативния пазар- гр. Бяла; •Основен ремонт настилка и тротоар на ул. ”Бунар Хисар” – ОК 395 до ОК 368- гр. Бяла; •Ремонт и рехабилитация на ул. „Раковска”- ОК 182 до ОК 67 – кв. гара Бяла.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233200

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища


Срок за получаване на офертите

10/08/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

26/07/2016  (дд/мм/гггг)