Версия за печат

BG-Априлци

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

22.07.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000291627

BG315, Община Априлци, кв.Ново село, ул.Васил Левски № 109, За: Марко Пенов - Гл.експерт Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт, България 5641, Априлци, Тел.: 06958 2222, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 06958 2285

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.obshtina-apriltsi.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-561-.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

191167 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Ремонт на улична мрежа в град Априлци, Община Априлци 2016 г. Ремонт на улица за гробищен парк с. Велчево ПИ 10567.137.49; ПИ 10567.35.59; ПИ 10567.35.57 по КК Ремонт улица "Ново село" - Априлци, кв. "Ново село"" - от кръстовището с ул. "Търговска" - РТ 3232 до кръстовището с ул."Стадион" - РТ 3246 и до манастира - РТ 3224; Ремонт улица "Аврам Драганов" - Априлци, кв. "Ново село" - от кръстовището с ул. "Васил Левски" - РТ 3182 до кръстовището с ул. "Пашовска" - РТ 3195 - основен ремонт"; Ремонт улица "Нарцис" - Априлци, кв. "Ново село" - от кръстовището с ул. "Аврам Драганов" - РТ 3236 до Йовка Колева - РТ 3234 основен ремонт"; Ремонт улица "Габровница" - Априлци, кв. "Видима" - от кръстовището с ул."Ботев връх" - РТ 2312 до нов участък - РТ 2335 основен ремонт"; Ремонт улица "Маринска" - Априлци, кв. "Видима" - от кръстовището с ул."Младост" - РТ 2316 до гробищен парк - РТ 2323 основен ремонт"; Ремонт улица "Вълко Йонков" - Априлци, кв. "Ново село" - от кръстовището с ул."Ново село" - РТ 3245 до кръстовището с ул. "Еделвайс" - РТ 3259 - основен ремонт"; Ремонт улица "Св. Св. Кирил и Методий" - Априлци, кв. "Зла река" - от кръстовището с ул. "Зора" - РТ 1371 до ул. "Стефан Пешев" - РТ 1399 - основен ремонт"; Ремонт улица "Нанко Пачников" - Априлци, кв. "Зла река" - от кръстовището с ул. "Стара планина" - РТ 1390 до кръстовището с ул. "Св. Св. Кирил и Методий" - РТ 1391 - основен ремонт"; Ремонт улица "Иглика" - Априлци, кв. "Зла река" - от кръстовището с ул. "Стара планина" - РТ 1412 до кръстовището с ул. "Пастуханска" - РТ 1409 - основен ремонт"; Ремонт улица "Отдих" - Априлци, кв. "Острец" - от пт 4102 до пт 4103 - основен ремонт"; Ремонт улица "Чуклата" - Априлци, кв. "Ново село" - от кръстовището с ул. "Хризантема" - РТ 3212 до РТ 3214 - основен ремонт"; Ремонт улица "Хризантема" - Априлци, кв. "Ново село" - от пт 3230 до пт 3224 - текущ ремонт"; Ремонт улица "Стадион" - Априлци, кв. "Ново село" - от кръстовището с ул. "Ново село" - РТ 3246 до РТ 3249 - основен ремонт"; Ремонт улица "Стоянка Драгановска" - Априлци, кв. "Ново село" - от пт 3307 до пт 3303 - текущ ремонт"; Ремонт улица "Черни връх" - Априлци, кв. "Ново село" - от кръстовището с ул. - РТ 3318 до РТ 3327 - основен ремонт"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000, 45233142, 45233252

Описание:

Строителни и монтажни работи
Работи по ремонт на пътища
Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици


Срок за получаване на офертите

08/08/2016 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Свободен достъп до документацията се осигурява на Профила на купувача на официални сайт на Община Априлци: http://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-561-.html

Дата на изпращане на настоящата информация

22/07/2016  (дд/мм/гггг)