Версия за печат

BG-Куклен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.07.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115631816

BG421, Община Куклен, ул. Александър Стамболийски 43, За: Николай Димитров, Елена Филева, България 4101, Куклен, Тел.: 03115 2120, E-mail: mail@kuklen.org, Факс: 03115 2165

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.kuklen.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://buyers-profile.kuklen.org/?q=page&idd=index&porachkaid=20160718salp316813.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

53340 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Настоящата обществена поръчка цели да се осигури необходимата подкрепа на Община Куклен от страна на компетентен екип консултанти при изготвяне и окомплектоване на проектно предложение с ясно дефинирани цели, описание на конкретни дейности за постигането на тези цели, които водят до постигане на определени резултати и ефекти върху дефинирана целева група по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. В обхвата на настоящата обществена поръчка се включват следните дейности: Дейност № 1: Предоставяне на услуги по изготвяне и окомплектоване на заявление за подпомагане по под-мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Дейност № 2: Предоставяне на услуги по подготовка на заявки за плащане, включително отчитане и управление на проекта.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79400000, 79421200

Описание:

Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги
Услуги по разработване на проекти, без строителните


Срок за получаване на офертите

26/07/2016 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

19/07/2016  (дд/мм/гггг)