Версия за печат

BG-село Лесидрен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

18.07.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760104

BG315, СЗДП ТП ДГС ЛЕСИДРЕН, УЛ. СТАРА ПЛАНИНА №97, За: ИЛИЯНА БЛЪСКОВА, България 5520, село Лесидрен, Тел.: 0884 187546, E-mail: acc1@abv.bg, Факс: 06920 2228

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.

Адрес на профила на купувача (URL): www.szdp.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

4000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка и монтаж на 6 броя стенни климатици тип „сплит система за работни помещения в административните сгради на ТП ДГС „ЛЕСИДРЕН”, с обща прогнозна стойност на поръчката до 4000 лв (четири хиляди) лева без ДДС.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

42512200

Описание:

Стенни климатици


Срок за получаване на офертите

27/07/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Технически изисквания за експлоатация и гаранционен срок. Артикулите трябва да бъдат нови и неупотребявани, в подходяща опаковка, която да ги предпазва от повреждане и/или унищожаване по време на транспортирането им и с обозначена марка и производител. Артикулите трябва да отговарят на БДС, Европейските стандарти за качество и да бъдат придружени със съответните гаранционни карти и сертификати. Енергиен клас (охлаждане/отопление)- А/А, съгласно Наредбата за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси (приета с ПМС № 140/17.05.2011 г., обн. ДВ бр.41/31.05.2011 г., изм. ДВ бр. 93/25.11.2011 г.); Среден енергиен разход за климатична техника с мощност 12 000 BTU – максимум 1,00 kW; долна граница на работния диапазон на температурата в режим на отопление до – (минус) 15° С; работен диапазон на температурата в режим на охлаждане до + (плюс) 40° С; конвенционално управление на агрегата (осигурява допълнителна икономия на енергия и оптимизира въздушния комфорт в помещението). Гаранционния срок на горепосочените артикули да не е по-малък от 24 (двадесет и четири) месеца.

Дата на изпращане на настоящата информация

18/07/2016  (дд/мм/гггг)