Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РСР16-РД93-9

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.07.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270476

BG411, Кметът на Столична община-район Сердика, бул.Княгиня Мария Луиза 88, За: инж.Никола Онов, България 1202, София, Тел.: 02 9310537, E-mail: kmet.serdika@abv.bg, Факс: 02 8322095

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.serdika.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://serdika.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=502:2016-07-11-07-18-45&catid=21:2014-10-13-15-00-03&Itemid=39.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

59167 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Ремонтно-възстановителни и укрепителни дейности, обработка на дилатационни фуги, осигуряване на достъпна среда.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях


Срок за получаване на офертите

27/07/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Обявата за обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП и утвърдената документация към нея са публикувани в профила на купувача:http://http://serdika.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=502:2016-07-11-07-18-45&catid=21:2014-10-13-15-00-03&Itemid=39 Отварянето на офертите ще се състои на 28.07.2016г. от 10.00 часа в сградата на СО-район "Сердика", бул.Княгиня Мария Луиза" №88, ІV етаж-Заседателна зала. Кандидатите могат да присъстват лично или чрез упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/07/2016  (дд/мм/гггг)