Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-127

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.07.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831917834

BG411, Технически университет - София, бул. Климент Охридски, № 8, За: проф. Никола Калоянов; Елеонора Станоева, България 1000, София, Тел.: 02 9652209; 02 9652965, E-mail: zop@tu-sofia.bg, Факс: 02 8683215

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.tu-sofia.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://zop.tu-sofia.bg/ZopProcedures/preview/103.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

51896 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извършване на обследване за установяване на техническите характеристики на сгради на Професионална гимназия по компютърни технологии и системи /ПГ по КТС/ към ТУ - София за осигуряване изпълнението на основните изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 и 3 от Закона за устройство на територията и за съставяне на технически паспорт на сградите по реда на Наредба No 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите“. В обхвата на обществената поръчка са включени две сгради, които се стопанисват и управляват от Професионална гимназия по компютърни технологии и системи към ТУ – София: Общежитие № 1 към Професионална гимназия по компютърни технологии и системи – град Правец към ТУ – София и Общежитие № 2 към Професионална гимназия по компютърни технологии и системи – град Правец към ТУ – София. Двете сгради са публична държавна собственост и се намират в непосредствена близост една от друга като част от сградния комплекс на Професионална гимназия по компютърни технологии и системи в град Правец, разположен върху терен от 35245 m2. С настоящата обществена поръчка се цели да се извърши обследване по реда на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите, за да се установят действителните технически характеристики на Общежитие 1 и Общежитие 2 на ПГКТС в гр. Правец в т.ч. на конструкцията и техническите инсталации, осигуряващи параметрите на микроклимата в обитаемата среда. При необходимост от неотложни и задължителни мерки по конструкцията на сградите, идентифицирани в процеса на обследването и свързани с изпълнението на изискванията по чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ, същите следва да се съвместят и да не противоречат на енергоспестяващите мерки, предвидени в обследването за енергийна ефективност (извършено по реда на Закона за енергийната ефективност). Училището е включено в приоритизиран списък на основни обекти, които ще бъдат подкрепени финансово от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 г. – 2020 г. по Приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура“, по Процедура BG16RFOP001-3.002 ”Подкрепа за професионалните училища в Република България”. В рамките на тази програма Възложителят предвижда двете сгради от обхвата на обществената поръчка да бъдат основно обновени с публични средства. Предвид тези инвестиционни намерения изпълнението на обществената поръчка е част от подготвителните дейности (спрямо основните дейности по проекта) за окомплектоване на коректна техническа документация, демонстрираща проектната готовност за изпълнение на енергоспестяващи мерки в двете сгради. Срокът за изпълнение на услугата е до 25 календарни дни, считано от датата на подписване на договора за изпълнение. Общите геометрични характеристики на сградите са приблизително както следва: Общежитие №1: Застроена площ-1 092,75 m2; Разгъната площ-4 371,0 m2; Отопляема площ-4 282,88 m2; Нетен отопляем обем- 12 259,74 m3; Проектен капацитет на обитателите-310. Общежитие №2: Застроена площ-1 319,0 m2; Разгъната площ-4 801,0 m2; Отопляема площ-4 613,24 m2; Нетен отопляем обем- 12 455,74 m3; Проектен капацитет на обитателите-350.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71324000

Описание:

Услуги по оценка на състояние


Срок за получаване на офертите

21/07/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, процедура BG16RFOP001-3.002 ”Подкрепа за професионалните училища в Република България“.

Друга информация

Офертите се подават на адрес гр. София, бул. Климент Охридски № 8, учебен блок 1, ет.3, каб.1317 - Деловодство, ТУ – София. Офертите ще бъдат отворени на 22.07.2016 г. от 10:30 часа в гр. София, бул. Климент Охридски 8, Учебен блок 1, Заседателна зала на Академични съвет, етаж.2

Дата на изпращане на настоящата информация

12/07/2016  (дд/мм/гггг)