Версия за печат

BG-Сливо поле

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД-09-573

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.07.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000530657

BG323, Община Сливо поле, пл. Демокрация №1, За: Любослав Панчев, България 7060, Сливо поле, Тел.: 08131 2827, E-mail: slivopole@ru-se.com, Факс: 08131 2827

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.slivopole.ru-se.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.slivopole.ru-se.com/index.php?page=126&selected=258&parent_id=138.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

36729 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Извършване на СМР за ремонт на общински сгради в населени места от територията на община Сливо поле по обособени позиции. Поръчката е разделена на четири обособени позиции, а именно: Обособена позиция №1: Извършване на СМР за ремонт на сгради в с.Ряхово, община Сливо поле – в обхвата на обособената позиция са включени следните подобекти: 1. Подобект № 1 : „Ремонт сграда кметство, с. Ряхово“; 2. Подобект № 2 : „Ремонт спортна база, с. Ряхово“; Обособена позиция №2: Извършване на СМР за ремонт на сгради в с.Голямо Враново, с.Малко Враново и с.Черешево, община Сливо поле – в обхвата на обособената позиция са включени следните подобекти: 1. Подобект № 1 : „Ремонт сграда гаражи, с. Голямо Враново“; 2. Подобект № 2 : „Изграждане ограда складово помещение, с. Малко Враново“; 3. Подобект № 3 : „Ремонт сграда кметство, с. Черешево“; Обособена позиция №3: Извършване на СМР за ремонт на сгради в с.Кошарна и с. Стамболово, община Сливо поле– в обхвата на обособената позиция са включени следните подобекти: 1. Подобект № 1 : „Ремонт покрив сграда кметство, с. Кошарна“; 2. Подобект № 2 : „Ремонт на ЦДГ, с. Стамболово“; 3. Подобект № 3 : „Ремонт автоспирка, с. Стамболово“; Обособена позиция №4: Извършване на СМР за ремонт на сгради в с.Борисово и с.Юделник, община Сливо поле– в обхвата на обособената позиция са включени следните подобекти: 1. Подобект № 1 : „Ремонт покрив сграда ДСП, с. Борисово“; 2. Подобект № 2 : „Ремонт покрив автоспирка, с. Борисово“ 3. Подобект № 3 : „Ремонт сграда кметство, с. Юделник“; 4. Подобект № 4 : „Изграждане на автоспирка, с. Юделник“; Целта на настоящата обществена поръчка е да бъдат избрани независими изпълнители, притежаващи професионална квалификация и практически опит в изпълнението на СМР, сходни с предмета на настоящата поръчка, на които Община Сливо поле ще възложи изпълнението на дейностите, предмет на поръчката. Пълна информация относно предмета на поръчката в това число дейности на изпълнение, съществуващо положение, изисквания към строежите и други изисквания се съдържат в Техническите спецификации, неразделна част от настоящата обява.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45210000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради


Срок за получаване на офертите

28/07/2016 , 16:15 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите се представят от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адреса на Община Сливо поле, гр. Сливо поле, пл. „Дpемокрация“ № 1. Офертите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес и наименованието на поръчката, а когато е приложимо – и обособените позиции, за които се подават документите.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/07/2016  (дд/мм/гггг)