Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

РД-25-130

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.06.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831605845

BG411, УМБАЛ Света Екатерина ЕАД, бул. Пенчо Славейков 52А, За: Юлия Добрева, България 1431, София, Тел.: 02 9159454, E-mail: jdobreva@uhsek.com, Факс: 02 9159443

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.uhsek.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uhsek.com/puborders.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

28000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 12-канална велоергометрична стрес-тест-система за нуждите на кабинет №9 на „Консултативно-диагностичен блок“ при УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД /включваща: компютърно работно място; ЕКГ – модул; софтуер за обработка на даннит; РС; LCD-монитор; лазарен принтер; UPS; седящ велоергометър и електронна вакуумна система за закрепване на електродите/, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа със системата. Оферираната 12-канална велоергометрична стрес-тест-система, следва да е синхронизирана за работа с наличната в лечебното заведение бягаща пътека, производство на фирма „DELMAR“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

37441300

Описание:

Велоергометри


Срок за получаване на офертите

18/07/2016 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл.188, ал.2 от ЗОП, със Заповед №РД-25-139/12.07.2016 г. на възложителя е удължен първоначалния срок за подаване на оферти, съгласно РАЗДЕЛ III от настоящата информация. Отварянето на получените оферти ще се извърши на 19.07.2016 г., 12,00 ч. Място: Зала №1, партерен етаж на УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД, бул. "Пенчо Славейков" №52 А. Пълен достъп до Обявата и приложенията към нея е предоставен на посочения в обявата адрес на профила на купувача: http://www.uhsek.com/puborders, считано от датата на публикуване на обявата в електронен вид.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/07/2016  (дд/мм/гггг)