Версия за печат

BG-Бургас

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

6667

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.07.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000056814

BG341, Община Бургас, 8000, За: Валерия Димитрова; Живко Иванов, България 8000, Бургас, Тел.: 056 907276, E-mail: v.daalova@burgas.bg, Факс: 056 860912

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.burgas.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/26988.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

250000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Подобряване на експлоатационните характеристики на рибарско пристанище Сарафово“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000, 45243200, 71300000, 71311000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на вълноломи
Инженерни услуги в строителството
Консултантски услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения


Срок за получаване на офертите

14/07/2016 , 17:15 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

11/07/2016  (дд/мм/гггг)