Версия за печат

BG-Добрич

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

АСД-16-2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.06.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 124125725

BG332, Областен управител на област Добрич, Детелина Кирилова Николова, ул. Независимост № 5, За: Георги Георгиев, Филиз Шабанова, България 9300, Добрич, Тел.: 058 601200, E-mail: governor@dobrich.government.bg, Факс: 058 601249

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dobrich.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dobrich.government.bg/ipage.php?id=390.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

40168 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Организиране и извършване на водноспасителната дейност през 2016 г. на територията на неохраняемите морски плажове: „Русалка“(„Голям плаж“), община Каварна, област Добрич;“Шабленска тузла-Къмпинг „Добруджа“, община Шабла, област Добрич; Къмпинг „Космос“,община Шабла, област Добрич; „Фиш-фиш нов“, община Балчик, област Добрич“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

98360000, 92332000, 60443100

Описание:

Услуги, свързани с морето
Услуги по експлоатация на плажове
Услуги по въздушни и морски спасителни дейности


Срок за получаване на офертите

07/07/2016 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Документация за участие: Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие на адреса на профила на купувача – Областна администрация Добрич, посочен в настоящата обява. Разяснения: Всяко лице може да поиска писмено от възложителя разяснения по условията на обществената поръчка в срок до три дни преди изтичане на срока за получаване на оферти. Възложителят е длъжен най-късно на следващия ден да публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка. Разясненията по документацията ще се публикуват на адреса на профила на купувача – Областна администрация град Добрич, посочен в настоящата обява. Офертата се представя от участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса на възложителя - гр. Добрич, ул. „Независимост“ № 5, Бюро за комплексно обслужване, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа, до изтичане на посочения в обявата срок.

Дата на изпращане на настоящата информация

30/06/2016  (дд/мм/гггг)