Версия за печат

BG-Борово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-93

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

24.06.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000530479

BG323, Община Борово, област Русе, ул. Никола Й.Вапцаров № 1a, За: Кмет на Община Борово, България 7174, Борово, Тел.: 08140 2253, E-mail: borovo@borovo.org, Факс: 0817 71774

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.borovo.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.borovo.org/bg/oporachki.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

20833 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка чрез покупка на селскостопанска техника и инвентар за нуждите на Община Борово. Подробно описание на предмета на поръчката се съдържа в Техническата спецификация към Обявата, достъпна в Профила на купувача. Технически и Квалификационни ИЗИСКВАНИЯ към участниците и документи за доказване: 1. Участникът следва да има опит при изпълнението на доставки, идентично или сходно с предмета на поръчката, като в тригодишен предходен период, считано от датата на подаване на офертата, трябва да има изпълнени минимум три доставки. *Под идентично или сходно с предмета на поръчката се разбира доставка чрез покупка на селскостопанска техника и инвентар. *За доказване на това изискване се представя Списък-декларация на доставки (в свободен текст), изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на дата, стойност и получател на доставките, придружена с доказателство за извършените доставки (приемателни протоколи, референции и др.). 2. Липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП, за което се представя декларация по образец. *Участник, който не отговаря на изискванията ще бъде отстранен! Цялата документация, условия и информация по настоящата поръчка са достъпни в профила на купувача - http://www.borovo.org/bg/oporachki.html.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

16700000

Описание:

Трактори


Срок за получаване на офертите

01/07/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Изискуеми документи и информация. 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата – по образец; 2.Ценово предложение за изпълнение на поръчката - по образец; 3.Техническо предложение за изпълнение на поръчката - по образец; 4.ЕЕДОП - попълват се само частите, които са приложими – по образец от ЕК. 5.Пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата обществена поръчка (когато е приложимо) – оригинал или нотариално заверено копие. 6.Списък-декларация на доставки (в свободен текст), изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на дата, стойност и получател на доставките, придружена с доказателство за извършените доставки; 7.Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – по образец; 8.Декларация по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП - по образец; 9.Декларация по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП - по образец ; 10.Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП относно ползване на подизпълнител - по образец; 11.Декларация за съгласие на подизпълнителя/ите (когато е приложимо) - по образец. 12.Заверено копие на Договора за обединение при участник обединение, в който е предвидено разпределението на дейностите на членовете на обединението по изпълнение на поръчката, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият (когато е приложимо). 13.Декларация от членовете на обединението/консорциума за ангажираност към поръчката (когато е приложимо) - по образец; 14.Декларация за съгласие с проекта на договор ( в свободен текст); 15.Документ за регистрация по ЗДДС, ако е регистриран или Декларация, че не е регистриран (в свободен текст). *Изброените документи се поставят в непрозрачен плик с надпис «Оферта», върху който са посочени наименованието на участника, представляващото лице, ЕИК, адреса и телефон, факс и имейл за контакти с участника, както и предмета на настоящата поръчка. Офертите на участниците се приемат в деловодството на Община Борово на адрес: гр.Борово 7174, обл. Русе, ул.“Никола Вапцаров” №1А. Офертите трябва да бъдат получени на адрес на общината, не по-късно от деня и часа, посочени в Обявата. Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участника оферта, която е в незапечатан, скъсан или прозрачен плик или е подадена след изтичане на крайния срок за получаване на офертите. ! Участник, който не отговаря на изискванията ще бъде отстранен. !Участник, който предложи цена, надвишаваща максималния финансов ресурс на възложителя, ще бъде отстранен от участие. Участник, който предложи срок за изпълнение, надвишаващ максимално определения от Възложителя срок, ще бъде отстранен от участие.! При сключване на договор определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1 и 3 от ЗОП, а именно: 1. Свидетелство за съдимост; 2. Удостоверение за липса на задължения към държавата; 3. Удостоверение за липса на задължения към Община Борово; 4. Удостоверение за липса на задължения към общината по седалището на участника. Дата на отваряне на офертите: 04.07.2016г. от 09:00ч. в Заседателната зала на Общината. На отварянето на офертите и обявяване на ценовите предложения могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

24/06/2016  (дд/мм/гггг)