Версия за печат

BG-Елхово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.06.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540070

BG343, ЮИДП ДП ТП Държавно горско стопанство Елхово, ул.Сан Стефано № 13, За: инж. Кирил Кирилов, България 8700, Елхово, Тел.: 0478 88262, E-mail: dgselhovo@uidp-sliven.com, Факс: 0478 88250

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dgselhovo.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

2000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на препарати за растителна защита, подобрители за почва,торове и други за нуждите на ТП ДГС Елхово.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

14310000, 24450000

Описание:

Минерални торове
Агрохимически продукти


Срок за получаване на офертите

04/07/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: Дата: 05.07.2016 г от 11.00 часа. Място на отваряне на офертите: гр.Елхово, обл.Ямбол, ул.”Сан Стефано” 13, административната сграда на ТП”ДГС Елхово"

Дата на изпращане на настоящата информация

23/06/2016  (дд/мм/гггг)