Версия за печат

BG-Ихтиман

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

674

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.06.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000776299

BG412, Община Ихтиман, ул. Цар Освободител №123, За: инж. Тони Кацаров - зам.кмет, България 2050, Ихтиман, Тел.: 0724 82381, E-mail: obshtina_ihtiman@mail.bg, Факс: 0724 82550

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.ihtiman-obshtina.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=82&objtype=3&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issuedate%20asc&obj_id=267.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

267000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОДЗ „ГЬОНЧО БЕЛЕВ“ ГР. ИХТИМАН“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45214100

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на детски градини


Срок за получаване на офертите

05/07/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

20/06/2016  (дд/мм/гггг)