Версия за печат

BG-Етрополе

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

7

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.06.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000776259

BG412, Oбщина Етрополе, пл. Девети септември № 1, За: Юлия Митова, Главен специалист ПИС, България 2180, Етрополе, Тел.: 0720 68207, E-mail: obstina@etropolebg.com, Факс: 0720 65011

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.etropolebg.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.etropolebg.com.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

51000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изработване на работни проекти за обекти основни ремонти /рехабилитация/ на общински улици и пътища, рехабилитация на главни водопроводни клонове на с. Брусен, Община Етрополе Обект 1: бул. „Александър Стамболийски“ с приблизителна дължина 1800 м; габарит съгласно съществуващо положение; Обхват от бул. „Партизански“ до край на регулация; Обект 2: ул. „Йорданка Николова“ с приблизителна дължина 600 м.; габарит съгласно съществуващо положение; Обхват от ул. „Христо Ботев“ до бул. „Кърчищница“ Обект 3: ул. „Китка“ с приблизителна дължина 270 м; габарит съгласно съществуващо положение; Обхват от ул. „Прогон“ до ул. „Здравец“ Обект 4: ул. „Поповец“ с приблизителна дължина 50 м; габарит съгласно съществуващо положение; Обхват от бул. „Руски“ до бул. „М. Искър“ Обект 5: Неремонтиран участък на път гр. Етрополе – с.Б Бойковец с приблизителна дължина 3000 м; габарит съгласно съществуващо положение; Обхват от кm 0+320 до кm 3+300 Обект 6: Неремонтирани участъци на път с. Малки Искър – с. Брусен с приблизителна дължина 700 м; габарит съгласно съществуващо положение; Обхват от кm 0+000 до кm 0+700 Подобект 7: Неремонтирани участъци на път гр. Етрополе – Язовира с приблизителна дължина 2500 м; габарит съгласно съществуващо положение; Подобект 8: Неремонтирани участъци на път гр. Етрополе – с. Горунака с приблизителна дължина 3500м; габарит съгласно съществуващо положение; Подобект 9: Неремонтирани участъци на път гр. Етрополе – Рибарника с приблизителна дължина 1000 м; габарит съгласно съществуващо положение; Обект 10: Главни водопроводни клонове на с. Брусен с приблизителна дължина 7000 м; габарит съгласно съществуващо положение;

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71320000, 71322000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране
Инженерни услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения


Срок за получаване на офертите

22/06/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

15/06/2016  (дд/мм/гггг)