Версия за печат

BG-Тервел

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.06.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120107

BG332, ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ТЕРВЕЛ към ДП СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ Шумен, обл. Добрич, общ. Тервел, гр. Тервел, ул. Св.Св. Кирил и Методий № 10, За: Димчо Стефанов-зам.директор, Димитър Жеков- р-л счетоводен отдел, България 9450, Тервел, Тел.: 05751 2271, E-mail: dlstervel@gmail.com, Факс: 05751 2024

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dlstervel.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dlstervel.dpshumen.bg/2016-%D1%82%D0%BF-%E2%84%9618-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

2000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на В и К части

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44162000, 44163200, 44411000

Описание:

Тръби
Тръбни фитинги
Санитарни изделия


Срок за получаване на офертите

21/06/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ОБЯВАТА за Доставка на В и К части Срок на договора - 31.12.2016 Срок за изпълнение на заявка - 10 дни от заявка. Максимално допустим финансов ресурс 2000.00 лв., и с прогнозна стойност за целия срок на договора до 2000лв., без ДДС за целия срок на договора, и съгласно изискванията към изпълнението на поръчката. Показатели за избор на изпълнител – изпълнителят ще бъде избран на база критерия НАЙ-НИСКА ЦЕНА, при следните показатели, тежест и методика за оценяване и изчисляване на комплексната оценка на предложенията: Показател 1 - най ниска предложена обща цена с тежест 100% Оценка на Показател 1: (най-доброто предложение/предложението на оценявания)х тежестта на показателя. Максимален брой точки – равни на тежестта на показателя. Срок на валидност на офертите - не по-малък от 30 календарни дни от крайния срок за представяне на оферти; Място на подаване на офертите - гр.Тервел,обл. Добрич, ул. « Св. Св. Кирил и Методий» № 10 в срок до 17.00ч на 21.06.2016г. Дата, час и място на отваряне на офертите - 14.30ч на 22.06.2016г. на адрес гр.Тервел,обл. Добрич, ул. « Св. Св. Кирил и Методий» № 10 Офертата по образец се представя в запечатан непрозрачен плик с адрес за кореспонденция, телефон и факс, електронен адрес и наименование на поръчката. Преди подписване на договор за възлагане на обществена поръчка участникът, определен за изпълнител е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП и по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП От участие ще бъдат отстранени участниците които не отговарят на изискванията на възложителя или ценовите предложения надвишават финансовия ресурс. Комисията може да проверява декларираните от участниците обстоятелства и да изисква представяне на доказателства. Ако избраният за изпълнител участник, не представи в срок необходимите за сключване на договор документи, възложителя може да сключи договор със следващия класиран участник. Участниците следва да представят с офертата си документите и информацията посочени от възложителя в списъка на изискуемите и представените документи, приложен към документацията за участие.

Дата на изпращане на настоящата информация

14/06/2016  (дд/мм/гггг)