Версия за печат

BG-Ихтиман

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

638

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.06.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000776299

BG412, община Ихтиман, ул. Цар Освободител № 123, За: Теменужка Янинска - юрисконсулт, България 2050, Ихтиман, Тел.: 0724 82381, E-mail: obshtina_ihtiman@mail.bg, Факс: 0724 82550

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.ihtiman-obshtina.com..

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=82&objtype=3&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issuedate%20asc&obj_id=248.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

40000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Техническо поддържане и ремонт на ел. мрежите и съоръженията за външно изкуствено осветление (УО) на недвижими имоти – публична общинска собственост (улици, площади, паркове, градини и други), находящи се на територията на община Ихтиман

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50232100

Описание:

Услуги по поддържане на общественото осветление


Срок за получаване на офертите

20/06/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

13/06/2016  (дд/мм/гггг)