Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

5292

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

01.06.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129000273

BG411, Военномедицинска академия, бул. Св. Георги Софийски № 3, За: полк.доц. д-р Димо Димов,д.м, България 1606, София, Тел.: 02 9225929, E-mail: dimov.1973@abv.bg, Факс: 02 9225012

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.vma.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

33333 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на 2 бр. медицински палатки за настаняване на пациенти за нуждите на Военномедицинска академия”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33163000

Описание:

Палатка за медицинска употреба


Срок за получаване на офертите

16/06/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участниците следва да представят оферта, изготвена съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), обявата, техническата спецификация и образците на документи, публикувани в Профила на купувача на интернет страницата на ВМА на адрес: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/. Офертите се подават се представят лично от участника или от упълномощен от него представител, чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: Военномедицинска академия (ВМА), гр. София 1606, бул. „Св. Георги Софийски” № 3, административна сграда, ет. 2 - Входящо деловодство, тел. 02/9225527 – от 8.00 до 12:00 часа и от 12:30 до 16:00 часа, всеки работен ден. Дата и час на отваряне на офертите: Дата: 17.06.2016 г. Час 10:00 ч. Място на отваряне на офертите: Отварянето на офертите ще се извърши в гр. София, 1606, бул. „Св. Георги Софийски” № 3 в зала № 10. При отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

13/06/2016  (дд/мм/гггг)