Версия за печат

BG-Сливо поле

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД-09-446

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

06.06.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000530657

BG323, Община Сливо поле, пл. Демокрация №1, За: Любослав Панчев, България 7060, Сливо поле, Тел.: 08131 2827, E-mail: slivopole@ru-se.com, Факс: 08131 2827

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.slivopole.ru-se.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.slivopole.ru-se.com/index.php?page=125&selected=257&parent_id=138.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

11674 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Основен ремонт на Домашен социален патронаж – с. Бабово, община Сливо поле, включващ саниране и повишаване на енергийната ефективност на сградата, боядисване и облицоване на тавани с гипсокартон и метална конструкция.“ Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде избран независим изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в изпълнението на СМР, сходни с предмета на настоящата поръчка, на когото Община Сливо поле ще възложи изпълнението на дейностите, предмет на поръчката. Основни предвидени видове СМР, са както следва: 1. Саниране на фасада с изолационен материал: 1.1. Демонтаж/Монтаж на водосточни тръби. 1.2. Премахване на стара мазилка. 1.3. Полагане на стиропор EPS-фасаден с лепило за лепене на фибри. 1.4. Полагане на PVC ъгли с мрежа. 1.5. Полагане на PVC водооткапващи ъгли с мрежа. 1.6. Шпакловане с лепило за шпакловане. 1.7. Полагане на фасадна мрежа. 1.8. Полагане на декоративна силиконова мазилка с драскана структура. 2. Облицоване на тавани с PVC ламперия; Пълна информация относно предмета на поръчката в това число дейности на изпълнение, съществуващо положение, изисквания към строежа и други изисквания се съдържат в Техническата спецификация, неразделна част от документацията на настоящата обява. 2.1. Монтаж на метална скара от УД и ЦД профили. 2.2. Монтаж на PVC ламперия. 3. Вътрешно шпакловане и боядисване; 3.1. Измиване на блажна боя и подготовка за боядисване. 3.2. Изкърпване на мазилка по стени. 3.3. Боядисване с блажна боя по стари цокли.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

21/06/2016 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

06/06/2016  (дд/мм/гггг)