Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

5069

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.05.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129000273

BG411, Военномедицинска академия, ул. Св. Георги Софийски №3, За: Стела Върбанова, България 1606, София, Тел.: 02 9225874, E-mail: mmm@vma.bg, Факс: 02 9225012

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.vma.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

41667 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Eднократна доставка на ваксини против вирусен хепатит тип „А” и „В”, срещу менингококи от група А, C, W-135, Y и против коремен тиф, за формирането, подготовката и осигуряването на контингенти от БА за участие в задгранични мисии”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33651650, 33651680, 33651600

Описание:

Ваксини против тиф
Анти хепатит В ваксини
Ваксини


Срок за получаване на офертите

07/06/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участниците следва да представят оферта, изготвена съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), настоящата обява, техническата спецификация и образците на документи, публикувани в Профила на купувача на интернет страницата на ВМА на адрес: http://www.vma.bg/bg/profile-na-kupuvacha/ Офертите се подават се представят лично от участника или от упълномощен от него представител, чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: Военномедицинска академия (ВМА), гр. София 1606, бул. „Св. Георги Софийски” № 3, административна сграда, ет. 2 - Входящо деловодство, тел. 02/9225527 – от 8.00 до 12:00 часа и от 12:30 до 16.00 часа, всеки работен ден. Дата и час на отваряне на офертите: Дата: (дд/мм/гггг) 08.06.2016 г. Час (чч:мм): 11:00 ч. Място на отваряне на офертите: Отварянето на офертите ще се извърши в гр. София, 1606, бул. „Св. Георги Софийски” № 3 в зала № 10. При отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

03/06/2016  (дд/мм/гггг)