Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Възложител

Многопрофилна транспортна болница - Пловдив, ул. Колхида - продължение, За: д-р Огнян Найденов, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 674659, E-mail: zop@mtb-plovdiv.com, Факс: 032 674659

Място/места за контакт: ул. Колхида - продължение

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mtb-plovdiv.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.mtb-plovdiv.com.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

24092 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извършване на комплексна услуга по разделно изпиране, дезинфекция, изсушаване, гладене, опаковане по отделения и транспортиране до възложителя на болнично бельо, постелъчно бельо и работно облекло ”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

98310000

Описание:

Услуги по пране и химическо чистене


Срок за получаване на офертите

02/12/2015 , 14:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

23/11/2015  (дд/мм/гггг)