Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

„Български пощи“ ЕАД, ул. „Академик Стефан Младенов“ № 1 бл.31, За: Ваня Чорбаджийска, България 1700, София, Тел.: 02 9493188, E-mail: V.Chorbadzhiyska@BGPOST.BG, Факс: 02868-7011

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bgpost.bg/bg/zop.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на бланки „Известие за доставяне” с лепящ гръб: Бланките следва да отговарят на всички изисквания, описани в Приложение №1 „Технически изисквания”. Въвежда се изискване за наличие на самозалепващ се лепилен слой върху двата вида образци, чрез който съответния формуляр да се закрепва сигурно към дадената пратка и чрез съществуваща перфорация, същите да се откъсват при доставяне. Количествата са както следва:1. Обр. 243 „Известие за доставяне“ - 2 360 000 /два милиона триста и шестдесет хиляди/ бр.2. Обр. CN 07 - 240 000 /двеста и четиридесет хиляди / бр.При необходимост, Възложителят може да прави промяна на количествата между видовете бланки, посочени и описани в Таблица №1 от техническите изисквания в рамките на определения финансов ресурс.Предложените единични цени следва да са в лева, без ДДС и да са закръглени до третия знак след десетичната запетая, а общата стойност – до втория знак след десетичната запетая.Посочените технически изисквания са минимално изискуеми и предложения с различни показатели няма да бъдат допуснати до класиране.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22820000

Описание:

Формуляри


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

70000

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:


NUTS:


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:


КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:


ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/03/2017 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Съгласно чл. 47, ал. 1 ППЗОП всички документите, свързани с участието в обществената поръчка, се представят в една непрозрачна опаковка от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса на възложителя: гр. София 1700, район „Студентски", ул. „Академик Стефан Младенов" № 1, бл. 31. Място на отваряне на офертите: [……] София, „Български пощи“ ЕАД, Централно управление, ул.Академик Стефан Младенов № 1 бл.31, зала 212. Заседанието е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: