Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Български пощи ЕАД, район Студентски , ул. Академик Стефан Младенов № 1, бл. 31, За: Сашо Ламбов, България 1700, София, Тел.: 02 9623389, E-mail: s.lambov@bgpost.bg, Факс: 02 9625329

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.bgpost.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.bgpost.bg/?cid=277.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на поръчката обхваща изпълнение на енергоефективни мерки с гарантиран резултат на студентско общежитие бл. 30 – административна част (зона 1)“. Срокът за изпълнение за изпълнение на строително-монтажни работи до 60 /шейсет/ дни считано от датата на подписване на протокол Образец № 2 за откриване на строителната площадка за обекта. Срокът за извършване на мониторинг на енергийното потребление на обекта с отчитане на гарантирания енергоефективен резултат от изпълнените дейности и изплащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на вложената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ инвестиция е до 60 месеца, считано от месеца следващ месеца на подписване на Констативния протокол по чл. 19, ал. 4 за приемане на СМР. Възложените дейности предмет на поръчката ще се осъществят с финансови средства и технически персонал на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Техническият, финансовият риск и търговският риск при непостигане на гарантирания резултат по договора е изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Изпълнителят доставя и осигурява изцяло необходимите за извършването на възложените СМР материали, строителна механизация и оборудване.Срокът на изплащане на инвестицията от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за обекта е 60 /шестдесет/ месеца. Плащането ще се извършва на 60 месечни вноски, всяка, до двадесето число на месеца, съобразно представен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ погасителен план с включена лихва, която ще бъде за сметка на реализираната икономия на енергия от сградата. Икономията за първите 12 месеца се базира на прогнозната стойност в „Доклада за обследване на енергийна ефективност на Общежитие – бл.30 на Висшето училище по телекомуникации и пощи“, гр.София“, а за следващите 48 месеца след мониторинг на енергийното потребление на сградата и отчитане на действителния енергоефективен резултат от изпълнените СМР.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71200000

Описание:

Архитектурни и свързани с тях услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

108600

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:


NUTS:


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:


КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:


ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/08/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: