Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Държавно предприятие Фонд затворно дело, бул. Ген. Н. Столетов № 26, За: Елза Христова-Трайкова, България 1309, София, Тел.: 02 9319295, E-mail: gu@dpfzd.com, Факс: 02 4916063

Място/места за контакт: София, бул. Ген. Н. Столетов № 26

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://dpfzd.com/.

Адрес на профила на купувача: http://dpfzd.com/profil-na-kupuvacha.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка чрез закупуване на компютърно оборудване с приложим лицензиран софтуер и офис техника“ за нуждите на ДП „Фонд Затворно Дело“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30200000

Описание:

Компютърно оборудване и принадлежности


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Компютърно оборудване с приложим лицензиран софтуер и офис техника са, подробно описани в Техническа спецификация - Приложение № 1.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, бул. "Ген. Н. Столетов" 26

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Срок за изпълнение – 12 месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване стойността на договора. Доставките се извършват след предварително подадена писмена заявка по електронна поща или факс от упълномощени от Възложителя длъжностни лица в срок до 3 (три) дни след получаване на същата от страна на Изпълнителя. 2. Доставените компютри и офис техника следва да са фабрично нови и без видими или скрити дефекти, да отговарят на изискванията за качество, съгласно Техническа спецификация - Приложение № 1. 3. Участникът да представи документ издаден от официален представител или партньор на производителя на техниката на територията на Р България за всеки продукт от Техническата спецификация, доказващо правото на участника да извършва продажби. 4. Кандидатът - определен за изпълнител, който достави дефектни (повредени) продукти, заменя същите за собствена сметка в срок до 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на установяване на дефекта (повредата). 5. Срок на валидност на офертата - 90 дни от датата на отваряне на предложенията. 6. Условия и начин на образуване на предлаганата цената: 6.1.Обща прогнозна стойност: 60000 лв. без вкл. ДДС. Стойността на поръчката е прогнозна, Възложителят не се задължава да я достигне. Предложената от участника цена не може да превишава прогнозната стойност на обществената поръчка. 6.2.Участникът да посочи ед. цена без включен ДДС и обща стойност в лева без и с включен ДДС с включени всички дължими мита и такси, франко място за изпълнение на поръчката, съгласно образец на Ценово предложение. 6.3. Възложителят си запазва правото, в случай че след провеждане на процедурата възникне необходимост от доставка на компютърно оборудване и офис техника извън примерно посочените в техническата спецификация и в рамките на стойността на договора, да възложи доставката им, като плащането се извършва по действащи към датата на доставката цени / или по предложени каталожни цени в търговския обект на изпълнителя, намалени с предложения процент отстъпка в ценовото предложение на изпълнителя. 7. Начин на плащане: по банков път, по посочена от Изпълнителя сметка - до 30 /тридесет/ календарни дни след изпълнение на достваката, срещу представена оригинална фактура и двустранно подписан приемо - предавателен протокол между страните за извършена доставка.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/04/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Източник на финансиране - със собствени средства. 1.Специални условия за участие в процедурата: на основание чл.16г, ал.1 и 2 от ЗОП възложителят обявява, че настоящата обществена поръчка е запазена за участие на специализирано предприятия или кооперация на хора с увреждания, вписани в регистъра на специализираните предприятия на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания или в еквивалентен регистър на държава членка на ЕС. 2. Във връзка с удостоверяване на обстоятелствата по чл. 16г., ал. 7 и ал. 10 от ЗОП, участникът който е специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, следва да представи декларация по чл. 16г, ал. 7 и ал.10 от ЗОП /приложение № 3 от документацията/. Към декларацията се прилагат доказателства относно изпълнението на изискванията на чл. 16 г, ал. 10 от ЗОП. 3.По настоящата обществена поръчка могат да подават оферти и други заинтересовани лица извън тези, за които поръчката е запазена. Техните оферти ще бъдат разглеждани и оценявани само в случай, че няма специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания и/или техни обединения, които отговарят на критериите за подбор или представените от тях оферти не отговарят на изискванията на възложителя. 4. Когато участникът е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, той може да полза подизпълнители или да се позовава на ресурсите на трети лица, при условия че и те са специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания. Това се удостоверява в посочената по-горе Декларация по чл. 16г., ал. 7 и ал. 10 от ЗОП Всеки участник има право да представи само по една оферта. Не се допуска представянето на варианти. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Ценово предложение на участник, който не е представил документите, изискани по ЗОП и от възложителя с публичната покана или чието техническо предложение не отговаря на техническите спецификации няма да бъде оценявано. Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, лице за контакт, електронен адрес и/или факс. С главни букви се изписва ОФЕРТА. Офертата и всички изготвени от участника документи се подписват от лицето, което го представлява, или от упълномощено от него лице, с приложено пълномощно с нотариална заверка на подписите. Всички документи трябва да са оригинални или четливи копия, заверени с подпис и свеж печат от участника.Участниците могат да подават офертите си в деловодтсвото на ДП "Фонд затворно дело", адрес: гр. София, бул. "Ген. Н. Столетов" № 26. Отварянето на офертите ще се извърши в сградата на ДП "Фонд затворно дело", адрес: гр. София, бул. "Ген. Н. Столетов" № 26, на 27.04.2016 г. от 10.00 часа. Офертите, които са получени до определения краен срок се приемат за редовно подадени, а тези получени след изтичане на крайния срок, подлежат на връщане, независимо от датата на тяхното изпращане. В хипотезата на предложени от двама или повече участници еднакви най-ниски цени, класиралият се на първо място участник ще бъде определен чрез жребий. Приложения: 1. Образец на представяне на участника ; 2. Техническа спецификация - Приложение № 1; 3. Образц на Ценово предложение - Приложение № 2; 4. Образец на Декларация за удостоверяване на липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1 и ал. 5 от ЗОП; 5. Образец на Декларация за приемане на условията в проекта на договор; 6. Образец на Декларация за срок на валидност на офертата; 7. Образец на Декларация за приемане мястото на изпълнение на поръчката; 8. Образец на декларация за съгласие за участие като подизпълнител; 9. Образец на декларация по чл. 16г, ал. 7 и ал. 10 от ЗОП; 10. Проект на договор. Поканата и приложенията свързани с поръчката са посочени в профила на купувача на ДП „Фонд затворно дело“ на адрес: http://dpfzd.com/profil-na-kupuvacha

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/04/2016