Версия за печат

BG-Бобов дол

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Бобов дол, ул. 27-ми октомври №2, За: Силвия Иванова, Република България 2670, Бобов дол, Тел.: 0895 656140, E-mail: zop@bobovdol.eu, Факс: 0702 62355

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bobovdol.eu.

Адрес на профила на купувача: www.bobovdol.eu.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги по изготвяне на Заявления за подпомагане, необходими на община Бобов дол за кандидатстване по мярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г с проектни предложения: „Ремонт и обновяване на ОДЗ „Дружба“ гр. Бобов Дол“, „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в Община Бобов дол”, „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в град Бобов дол”, „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на с. Големо село, с. Мало село и с. Мала фуча, община Бобов дол, област Кюстендил”, "Изграждане на градски площад и зона за отдих в квартал Миньор, гр. Бобов дол"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79411000

Описание:

Консултантски услуги по общо управление


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

заявления за подпомагане на проектни предложения за: 1. „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в Община Бобов дол” – до 15 000 лв. (петнадесет хиляди лева) без ДДС. 2. „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в град Бобов дол” – до 15 000 лв. (петнадесет хиляди лева) без ДДС. 3. "Изграждане на градски площад и зона за отдих в квартал Миньор, гр. Бобов дол" - до 5 000 лв. (пет хиляди лева ) без ДДС. 4. „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на с. Големо село, с. Мало село и с. Мала фуча, община Бобов дол, област Кюстендил” - до 15 000 лв. (петнадесет хиляди лева) без ДДС. 5. „Ремонт и обновяване на ОДЗ „Дружба“, гр. Бобов Дол“ - до 15 000 лв. (петнадесет хиляди лева) без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Бобов дол, община Бобов дол

NUTS:

BG415

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

- Изготвени и окомплектовани Заявления за подпомагане, необходимо на община Бобов дол за кандидатстване с проектни предложения: Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в Община Бобов дол”;„Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в град Бобов дол”; "Изграждане на градски площад и зона за отдих в квартал Миньор, гр. Бобов дол"; „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на с. Големо село, с. Мало село и с. Мала фуча, община Бобов дол, област Кюстендил”; „Ремонт и обновяване на ОДЗ „Дружба“, гр. Бобов Дол“, по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., в съответствие със специфичните изисквания на финансиращия орган и приложимите нормативни изисквания на законодателството на Р. България и Европейския съюз;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Комплексната оценка (КО) на офертата на Участника се изчислява по формулата: КО = П1 + П2 ; Максимално възможна оценка 100 точки. Показатели за оценяване: П1 Техническо предложение за изпълнение на поръчката. П2 Предложена цена в лева без включен ДДС. Относителна тежест на показателите за оценяване: П1 = до 50 точки, максимално възможна оценка. П2 = до 50 точки, максимално възможна оценка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/04/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата следва да съдържа минималното съдържание по чл.101в от ЗОП, както следва: 1. Данни за лицето, което прави предложението;2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката;3. Ценово предложение-попълнено Ценово предложение се подготвя съгласно образеца към настоящата документация от участника на хартиен носител в един оригинал. 4. Срок на валидност на офертата;5. Декларация - списък на услугите, еднакви или сходни с предмета на поръчката (услуги по изготвяне на Заявления за подпомагане и/или Формуляри за кандидатстване или еквивалентни, необходими за кандидатстване с проектни предложения по програма/и, финансирана/и напълно или частично със средства от Европейския съюз, или с други финансови източници, или с други донорски програми или финансови инструменти), изпълнено през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на оферта и отразяваща датите, стойностите и получателите нa услугата, придружен с доказателства за извършване на услугата Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга(чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП). 6. Декларация, съдържаща списък на техническия персонал, който ще бъде ангажиран с обекта на обществената поръчка, в която е посочено образованието, професионалната квалификация и професионален опит на включените в списъка технически лица - съдържаща данни за експертите, дипломи, сертификати, удостоверения, удостоверяващи необходимата квалификация и документи, по отношение квалификацията и опита на посочените лица. (образец). 7. Проект на договор, подписан от участника; 8. Документ(договор или споразумение) за създаване на обединение, подписан от лицата, включени в обединението, в който задължително е посочен представляващия(само когато участникът е обединение, което не е юридическо лице). Участниците в обединението трябва да определят лице, което да представлява участниците в обединението за целите на процедурата. Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, задължително се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Възложителят не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Предложенията следва да бъдат представени в писмен вид в срок до 17.00 ч. на 28.04.2016 г. на адреса на Възложителя – Община Бобов дол, гр. Бобов дол, ул.”27-ми октомври” №2, деловодство , партер.Отварянето на офертите от назначена от Възложителя комисия ще се извърши в 14.00 ч. на 03.05.2016 г. в административната сграда на Възложителя, ет.1, ст.109. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на административната сграда на общинска администрация Бобов дол.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/04/2016