BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Многопрофилна болница за активно лечение Национална кардиологична болница ЕАД, ул. Коньовица № 65, За: Цветанка Цветкова, България 1309, София, Тел.: 02 9211223, E-mail: ccvetkova@hearthosital.bg, Факс: 02 9217142

Място/места за контакт: ул. Коньовица № 65

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.hearthospital.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.hearthospital.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160414dtEg644027.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изготвяне на проектна документация за извършване на ремонтни работи на обособени части от сградния фонд на МБАЛ „НКБ” ЕАД, а именно на следните подобекти: Подобект № 1 - Изготвяне на проект в техническа фаза за подмяна на покриви и прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградния фонд /нова част – Дом 1, РЗП – 4500 м2. и стара част – Дом 3, РЗП – 7000 м2./ на МБАЛ „НКБ” ЕАД, Отделение по кардиологична рехабилитация база Банкя; 2. Подобект № 2 - Изготвяне на проект в техническа фаза за изпълнение на топлоизолации по фасадните стени и прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградния фонд /нова част – Дом 1, РЗП – 4500 м2. и стара част – Дом 3, РЗП – 7000 м2. / на МБАЛ „НКБ” ЕАД, Отделение по кардиологична рехабилитация база Банкя. 3. Подобект № 3 – Изготвяне на проект в техническа фаза за основен ремонт на Отделението по спешна медицина на МБАЛ „НКБ” ЕАД.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71320000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

разработка на проекти за СРД в техническа фаза за три подобекта.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, ул. "Коньовица" № 65 и гр. Банкя, ул. „Шейново” № 6

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

I. Изисквания към участниците: Участниците следва да отговарят напълно на изискванията на Възложителя съгласно т. II. "Изисквания към участниците" от раздел "Предмет на поръчката. Техническа спецификация. Изисквания." от публикуваната в Профила на купувача документация към настоящата публична покана. II. Изисквания към изпълнението: Предлаганото от участника изпълнение следва да отговаря напълно на изискванията на Възложителя съгласно т. ІІІ. "Изисквания към изпълнението" от раздел "Предмет на поръчката. Техническа спецификация. Изисквания." от публикуваната в Профила на купувача документация към настоящата публична покана. III. Не се допускат до разглеждане и съответно се отстраняват предложения, при които: 1. Участникът предлага частично изпълнение на поръчката; 2. Участникът не отговаря на изискванията, посочени в т. I.; 3. Участикът предлага изпълнение, несъответстващо на изискванията, посочени в т. II.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

За всяка отделна оферта, отговаряща на изискванията на ЗОП и на условията на настоящата документация, комисията изготвя комплексна оценка на база следните показатели: Крайна цена – относителна тежест 60; Концепция за изпълнение на поръчката – относителна тежест 20; Срок за изпълнение на поръчката, считано от датата на получаване на възлагателно писмо - относителна тежест 20, при прилагане на следната методика за оценяване: • Крайна цена. Забележка относно прилагането на методиката: „Крайната цена” на всеки от участниците се определя по формулата КЦ = КЦ1+КЦ2+КЦ3, където: КЦ е определената за нуждите на прилаганата методика крайна цена на конкретния участник. КЦ1 е оферираната от участника цена за извършване на проектантските услуги по Подобект № 1. КЦ2 е оферираната от участника цена за извършване на проектантските услуги по Подобект № 2. КЦ3 е оферираната от участника цена за извършване на проектантските услуги по Подобект № 3. Оценката се изразява с число, представляващо съотношение между предложената най-ниска крайна цена към крайната цена, предложена от участника, чието предложение се оценява, умножено с тегловен коефициент 60; • Концепция за изпълнение на поръчката - Комисията определя оценка до 20 точки въз основа на изложените в Концепцията за изпълнение на поръчката проектни решения, съобразно следните подпоказатели: Мерки за осигуряване на качеството при изпълнение на поръчката – оценка до 10 точки, като основание за по-висока оценка е наличието в предложената Концепция на подходящи и достатъчни мерки за по-добра организация на изпълнение на проектантската задача, в т.ч. ръководство, функционални връзки, координация, анализ на забележките на възложителя, извършване на превантивни и/или коригиращи действия. Пълнота и аргументираност на предвидените в Концепцията проектни решения – оценка до 6 точки, като основание за по-висока оценка е по-голямата пълнота на проектните решения, даваща възможност за кандидатстване за целеви субсидии по европейски и национални програми. Адекватност на концепцията спрямо поставените проектантски задачи – оценка до 4 точки, като основание за по-висока оценка е съобразяването на предложените проектни решения със спецификата на съответните болнични структури, в т.ч. РЗП (площ), функционални връзки с други болнични структури, специфики на медицинската дейност. • Срок за изпълнение на поръчката, считано от датата на получаване на възлагателно писмо. Забележка относно прилагането на методиката: „Срокът за изпълнение на поръчката” на всеки от участниците се определя по формулата СИП = СИП 1+ СИП 2+ СИП 3, където: СИП е определения за нуждите на прилаганата методика срок за изпълнение на поръчката на конкретния участник. СИП1 е оферираният от участника срок за изпълнение на проектантските услуги по Подобект № 1. СИП2 е оферираният от участника срок за изпълнение на проектантските услуги по Подобект № 2. СИП3 е оферираният от участника срок за изпълнение на проектантските услуги по Подобект № 3. Оценката се изразява в число, представляващо съотношение между предложеният най-кратък срок към срока, предложен от участника, чието предложение се оценява, умножено с тегловен коефициент 20. Извършва се оценяване на предложенията на участниците по всеки един от горните показатели. Крайната оценка на офертата на всеки един участник се получава чрез сборуване на оценките, получени от него по всеки един от горните показатели.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/04/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

I. Офертата на всеки един участник следва да бъде изготвена съобразно указанията в раздел "Оферта - образци и указания за подготовка" от публикуваната в Профила на купувача документация към настоящата публична покана. II.Офертата на всеки един участник следва да съдържа документите, подробно описани в раздел "Оферта - образци и указания за подготовка" от публикуваната в Профила на купувача документацията към настоящата публична покана. III. Офертата на всеки един участник следва да бъде подадена в деловодство на МБАЛ „НКБ” ЕАД в непрозрачен, запечатан и надписан плик (име на участника, адрес за кореспондетнция, телефон, факс, ел. адрес, предмет на поръчката) в указания в публичната покана срок. IV. С участника, определен за изпълнител, се сключва писмен договор като същият представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, както декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. V. Отварянето на офертите на участниците ще се извърши на 26.04.2016г. в 14.00 часа в учебната зала на втория етаж в сградата на МБАЛ „НКБ” ЕАД – гр. София, ул. „Коньовица” № 65.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/04/2016