Версия за печат

BG-с. Черноочене

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Черноочене, с. Черноочене, ул. Шеста №9, За: Ферхад Шабанали Ферхад - Зам. кмет на Община Черноочене, Република България 6701, с. Черноочене, Тел.: 03691 6127, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg

Място/места за контакт: с. Черноочене, ул. Шеста №9

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://chernoochene.com.

Адрес на профила на купувача: http://chernoochene.com/profil/?p=706.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Услуги за подготовка на проектни предложения, вкл. заявления за подпомагане по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за следните проектни предложения на Община Черноочене по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Рехабилитация на общинска път KRZ1430/І-5, Николово-Черноочене/ – с. Пчеларово – с. Минзухар – с. Драганово /ІІІ-5071/ Обособена позиция № 2: Изграждане на площадно пространство със сцена в кв.7, с.Черноочене Обособена позиция № 3: Улично благоустрояване в кв.4, с.Черноочене, община Черноочене и изграждане на пасарел над главен път I – 5 Обособена позиция № 4: Реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа в населените места с. Черноочене,с.Среднево,с.Пряпорец и с.Каблешково община Черноочене

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79400000

Описание:

Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Услуги за подготовка на проектни предложения, вкл. заявления за подпомагане по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за следните проектни предложения на Община Черноочене по 4 обособени позиции.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65780 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В територията на Община Черноочене

NUTS:

BG425

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всеки участник, подал оферта в отговор на Публичната покана, трябва да отговарят на следните минимални изисквания и да представи посочените по-долу документи като доказателства за технически възможности: 1.През последните 3 (три) години назад, считано от датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), участникът да докаже опит при изпълнение на обществени поръчки, еднакви или сходни с предмета на поръчката, чрез изпълнена поне една услуга с такъв предмет (услуги по подготовка на проектни предложения, вкл. заявления за подпомагане по мерки на ПРСР или други донорски програми на ЕС). Посочените от участника услуги трябва да са успешно изпълнени преди датата на подаване на офертата от участника. Доказва се със: - Списък на услугите, еднакви или сходни с предмета на поръчката, по образец към Публичната покана, изпълнени от участника през последните 3 (три) години назад, считано от датата на подаване на офертата от съответния участник (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), заедно с доказателства за извършената дейност. - Доказателствата за изпълнените услуги се предоставят под формата на удостоверения, издадени от получателите на услугите или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугите. 2. За изпълнение на всяка обособена позиция от обществената поръчка участникът следва да осигури технически екип от експерти. В екипите трябва да участват минимум следните ключови експерти, назначени по трудов или граждански договор, с образование и професионална квалификация,както следва: - Ключов експерт 1 – Ръководител екип за подготовка на проектното предложение, вкл. заявлението за подпомагане - лице с образование и квалификация: висше образование, образователно квалификационна степен „магистър” по някоя от следните специалности: икономика, финанси, счетоводство и контрол, международни икономически отношения, право, инженерна специалност или еквивалентни - Ключов експерт 2 - Икономически експерт- лице с образование и квалификация: висше образование, образователно квалификационна степен „магистър” по някоя от следните специалности: икономика, финанси, счетоводство и контрол, международни икономически отношения или еквивалентни. Доказва се със: - Списък на техническия екип от експерти по съответната обособена позиция, по образец към Публичната покана. -Декларации за ангажираност на експертите, по образец към Публичната покана, подписана от всеки един от експертите;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показатели за оценяване: T - Обща техническа оценка; Фn - Цена за изпълнение (предложена от участника цена в лева без ДДС). Относителна тежест на показателите за оценяване: T = 50 % Фn = 50 %

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/05/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ДАТА, ЧАС И МЯСТО ЗА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 1.Дата и час - 12.05.2016 година от 10:00 часа. 2. Място за отваряне - Заседателна зала на община Черноочене, находяща се в с. Черноочене.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/04/2016