Версия за печат

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Медицински университет Проф. д-р Параскев Стоянов - Варна, гр. Варна, ул. Марин Дринов №55, За: Елена Панева, Република България 9002, Варна, Тел.: 052 677054, E-mail: epaneva@mu-varna.bg, Факс: 052 677080

Място/места за контакт: гр. Варна, ул. Марин Дринов №55

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mu-varna.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.mu-varna.bg/BG/CustomerProfile/Pages/SPoint.aspx.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Пълно системно администриране, поддръжка и обслужване на изградена SharePoint структура за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“-Варна“. Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител за пълно системно администриране, поддръжка и обслужване на изградена SharePoint структура в МУ-Варна, съгласно приложена Техническа спецификация (Приложение № 2), наричани за краткост „системно администриране“. Възложителят ще използва бюджетни средства и собствени приходи за извършване на дължимите плащания по сключения договор.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

72250000

Описание:

Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Варна, ул. Марин Дринов 55

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изпълнение на поръчката участникът следва да спазва условията от поръчката и действащите национални “или еквивалентни” стандарти за качество. Системното администриране следва да се извършва с оглед качествено поддържане на работоспособността (балансиран микро климат на средата) на Share Point структурата, професионално предвиждане и навременно предотвратяване на проблемни точки, съгласно посочените в техническата спецификация (Приложение № 2) минимални изисквания. Изпълнителят се задължава да отстрани възникнал проблем в зависимост от приоритета му и в срокове, съгласно зададени от Възложителя изисквания в техническата спецификация (Приложение №2). При възникнала необходимост по задание на Възложителя, Изпълнителят следва да извършва допълнителни дейности за подобряване работата и функционирането на Share Point структурата, както и на реализирани проекти върху нея, съобразени с текущата архитектура и изисквания за структурата. Възложителят ще заявява всяка допълнителна дейност чрез писмена заявка. За всяка допълнителна дейност Изпълнителят ще получава конкретно задание от страна на Възложителя и ще предоставя предложение относно конкретните дейности за изпълнение на заданието и необходимите часове за всяка от дейностите. Заданието ще се извършва след писмено одобрение от страна на Възложителя и представяне на план-график от страна на Изпълнителя. При изпълнение на предмета на поръчката Изпълнителят поема 100% гаранция за: Минимум 3 месеца безпроблемнa експлоатация и функциониране на проекти, изпълнени чрез допълнителни дейности. За този период гаранцията включва отстраняване за сметка на Изпълнителя на всички проблеми, възникнали при експлоатацията; - Сигурността на всички данни, осигурени от Възложителя за безпрепятствена работа на Изпълнителя с Share Point структурата. За системното администриране или допълнителни дейности, изпълнявани съгласно техническата спецификация, участникът следва да оферира една цена без ДДС в лева на час, която да включва всички разходи за изпълнение на поръчката. Предложената цена без ДДС не може да бъде повече от 70 лева на час. Предложената от участника цена без ДДС трябва да включва всички разходи за изпълнение на поръчката: за труд, пътни и командировъчни разходи на служителите, печалба, управление и всички други фактори, които влияят върху образуването на цената. Предложените от Участника цени, съгласно ценовото предложение не подлежат на промяна по време на изпълнение на договора. Изисквания към участниците: В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като участници български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа. Oпределеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписване на договора. Размерът на гаранцията е 3% (три процента) от максимално допустимата стойност на договора. Видът на гаранциите, както и условията за задържането и освобождаването им са, посочени в Приложение №1. Изискуеми документи за участие: Участникът следва да представи посочените документи в раздел ІV от приложение №1 - „Описание“ към публичната покана, удостоверяващи техническите възможности и квалификация за изпълнение предмета на поръчката, съобразно заложените от Възложителя минимални изисквания. Представените образци към поканата и условията, описани в тях, са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни. Не се допуска в образците да бъде добавен текст повече от изискващия се. В случай, че не е достатъчно изброяването в тях, участникът следва да приложи на отделен лист необходимата информация, по посочения образец. Участници, чиито оферти не отговорят на изискванията на Възложителя, посочени в публичната покана и приложенията към нея и/или са непълни, няма да бъдат допуснати до оценяване и класиране.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПРИ КРИТЕРИЙ – ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА В процедура за възлагане на поръчка при условията и реда на глава осма “а“ от ЗОП с предмет „Пълно системно администриране, поддръжка и обслужване на изградена SharePoint структура за нуждите на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“-Варна“, Възложителят е посочил критерий за оценка на офертите “икономически най-изгодна оферта”. Настоящата методика представлява съвкупност от правила, които имат за цел да се определи начинът, по който ще се извърши класиране на офертите и ще се определи изпълнител на поръчката. Класирането на офертите се изчислява по комплексна оценка, изчислена на база посочените по-долу показатели за оценка. Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока оценка. След като извърши предварителната проверка за комплектоваността на подадените оферти комисията пристъпва към подробно оценяване на офертите, като разглежда критерия, показателите и методиката за оценка. Комплексната оценка се получава от конкретизирани и точно определени показатели и съответните им относителни тегла в нея, както следва: КО = ((Цса/дд х 70%) + (ТОкр х 30%)), където: 1. Цса/дд е цена без ДДС за системно администриране/ допълнителни дейности в лева на час. Максимално възможен брой точки – 100. Относително тегло - 70 %. 2. ТОкр е технология и организация на изпълнението на поръчката, осигуряващи качествено функциониране и работоспособност на структурата. Максимално възможен брой точки – 100. Относително тегло - 30 %. Максималната възможна комплексна оценка е 100т. Участникът, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място, а останалите следват в низходящ ред, съгласно съответната им комплексна оценка. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни се прилага посоченият в чл.71, ал.4 и 5 от ЗОП ред. I. Оценката по финансов показател „Цена без ДДС за системно администриране/допълнителни дейности в лева на час“ – Цса/дд ще се извършва като за всеки Участникът предложил цена без ДДС по-ниска или равна на 50,00 лв./час, получава максимален брой точки (Цса/дд - 100 т.), а всеки следващ Участник предложил по-висока цена от 50,00 лв./час, получава с 50% по-малко точки от предходния Участник, който е предложил по – ниска цена от офертата на конкретния Участник. II. Оценката по показател „Технология и организация на изпълнението на поръчката, осигуряващи качествено функциониране и работоспособност на структурата” за всеки конкретен Участник ще се извършва на база броя точки, с които е оценен в зависимост от съответствието на неговото предложение с изискванията на Възложителя. Изчислява се по формулата ТОкр = ТОкр 1. + ТОкр 2., където: • ТОкр 1. е оценката по подпоказател „Технология и организация на системно администриране, поддръжка и обслужване на SharePoint структурa“ Максимално възможен брой точки - 60 точки. • ТОкр 2. е оценката по подпоказател „Реализирани проекти на SharePoint среда“. Максимално възможен брой точки – 40 точки. Оценява се подходът, дълбочината и последователността при извършване на системното администриране, поддръжка и обслужване на изградена SharePoint структура и изпълнение на реализирани проекти върху нея, съобразно архитектурата и спецификата на структурата в зависимост от степента на съответствие на показателя и подпоказателите, съгласно посочените изисквания в методиката за оценка (Приложение №12) към публичната покана.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/04/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на останалите участници по същия показател за оценка, комисията може да изиска от него, в определен срок, подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Когато участникът не представи обосновката в определения срок или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, офертата на участника не се допуска до оценка и класиране. Поканата и приложенията към нея са публикувани на посочения в раздел І - "Адрес на профила на купувача". Офертите се подават от участника или негов представител в запечатан, непрозрачен плик, надписан с предмета на поръчката, име, адрес и телефон на участника на адрес: гр. Варна, ул.”Марин Дринов” №55, ет.4, стая № 424 до 17:00 часа на 26.04.2016 год. Оферта представена след изтичане на крайния срок или в плик с нарушена цялост, не се приема от Възложителя и се връща на участника, като това обстоятелство се отбелязва в регистъра. Офертите ще бъдат отворени на 27.04.2016 г. от 10:00 часа в сграда Ректорат на МУ-Варна, адрес: гр. Варна, ул.”Марин Дринов” №55. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл.68, ал. 3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/04/2016