Версия за печат

BG-гр.Угърчин

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

община Угърчин, пл.Свобода №1, За: Камелия Вълчанова, Р.България 5580, гр.Угърчин, Тел.: 06931 2121, E-mail: obshtina@ugarchin.com, Факс: 06931 2014

Място/места за контакт: общинска администрация

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.ugarchin.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://e-obp.eu/bp/Document/%7B9F4F2FCD-6BA9-4AFD-8A8E-7F90F190127B%7D.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на изпълнители за изготвяне на проекти и упражняване на авторски надзор при изпълнението им за нуждите на община Угърчин по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: Избор на изпълнител за изготвяне на работни проекти и упражняване на авторски надзор при изпълнението им на проекти за „Централна селска част с. Лесидрен” и „Централна селска част с. Катунец”. Обособена позиция №2: Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението му на проект за основен ремонт /рехабилитация/ на обект: Рехабилитация на общински пътища в землището на село Кирчево и село Лесидрен. Участниците могат да представят оферта само по една от обособените позиции.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71320000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

По обособена позиция 1:Обем и съдържание на проекта - част Озеленяване, Архитектура, Констуркции, Геодезия, ВиК, Електро, ПБЗ, ПУСО, ПБ, КСС по всички части. По обособена позиция 2:Обем и съдържание на проекта - част Геодезия, Пътна, Конструктивна, Сигнализация с пътни знаци и хоризонтална маркировка, Временна организация на движението, ПБЗ, ПУСО, КСС по всички части. Упражняване на авторски надзор по смисъла на Закона за устройството на територията при изпълнение на СМР на проектите, както следва: 1. да посети обектите при направено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, строителя или надзорната фирма. 2. подписва всички актове и протоколи по време на строителството, съгласно нормативната уредба в Република България и упражнява дейността си по договора, в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи извършваната дейност. 3. следи за точното изпълнение на одобрените проекти съгласно разпоредбите на ЗУТ и подзаконовите му нормативни актове, имащи отношение към предмета на договора и за промените или допълненията на проектите, предписани по установения нормативен ред от проектантите по време на строителството. 4. Да прави предписания и дава технически решения за точно спазване на проектите и за необходимостта от евентуални промени, които се вписват в заповедната книга на строежа и са задължителни за останалите участници в строителството. 5. Да осигурява възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да следи процеса на работа и да съгласува с него предварително всички решения и действия. 6. Да съдейства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при реализацията на проектите. 7. Да извършва експертни дейности и консултации. 8. Да заверява екзекутивна документация при необходимост. 9. Да вписва решенията и указанията в Заповедната книга на обектите, които са задължителни за всички участници в строителството. 10. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на проектите и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

63333 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Угърчин

NUTS:

BG315

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертата трябва да съдържа следните документи: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата; 2. Административни сведения; 3. Техническо предложение – за съответната обособена позиция, за която се представя оферта; 4. Ценово предложение – за съответната обособена позиция, за която се представя оферта; 5. Списък на технически лица, които ще участват при изпълнение на поръчката. Участникът следва да посочи образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на лицата, които отговарят за извършването на услугата. Прилага се и декларация за ангажираност от всяко едно от лицата. 6. Декларация по чл.47, ал.1, б.а, б, в, г, д и ал.5 ЗОП; 7. Декларация за участие на подизпълнител; 8. Декларация от подизпълнител, ако се предвижда участието на такъв; 9. Проект на договор - подписан и подпечатан на всяка страница за съответната обособена позиция. С оглед ограничението на броя на знаците, които могат да бъдат въведени, минималните изисквания към участниците по всяка една от обособените позиции и документите, с които се доказват, са посочени в указанията към участниците, достъпни в профила на купувача на община Угърчин. Източник на финансиране: бюджета на община Угърчин. Начин на плащане: по банковата сметка на изпълнителя след представяне на фактура, и съгласно проекта на договор по съответната обособена позиция.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Методика за определяне на комплексна оценка на офертите по всяка обособена позиция поотделно Оценка на офертите При оценката на офертите първо се разглежда техническата част, след това финансовата и накрая двете оценки се обединяват. Показатели за оценяване: Фn – Обща цена за изпълнение (предложена от участника цена в лева без ДДС) Сn – Общ срок за изпълнение на проектирането Относителна тежест на показателите за оценяване: Фn = 50 точки, максимална стойност Сn= 50 точки, максимална стойност 1. Финансова оценка – Фn – максимален брой – 50 точки Финансовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. При различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата. Оценка на финансовото предложение. Фn – финансова оценка на предлаганата от участника обща цена за изпълнение на поръчката, която за всеки участник се изчислява по формулата: Фn = Цmin / Цn х 50, където: Цmin – минималната предложена обща цена сред всички допуснати до оценка оферти Цn – общата цена предложена в n-тата оферта Фn се изчислява до втория знак след десетичната запетая. 2. Оценка по показател Сn Сn е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника общ срок за изпълнение на проектирането /в календарни дни/ - тежест 50 точки, За нуждите на настоящата методика максималната стойност на Сn е 50 точки; Максимален брой точки – 50, получава офертата с предложен най-кратък общ срок за изпълнение на проектирането; Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-краткия общ срок за изпълнение на проектирането по следната формула Сn= (Сmin / Сi) х 50, където Сmin – представлява минималният (най-кратък) предложен общ срок за изпълнение на проектирането Сi – представлява общият срок за изпълнение на проектирането, предложен от i-тия участник. Сn се изчислява до втория знак след десетичната запетая. 3. Обща оценка – Оn – максимален брой – 100 точки Общата оценка е сбор на стойностите на техническата оценка и финансовата оценка: Оn = Фn + Сn, където Оn – общата оценка на n-тата оферта, Фn – финансовата оценка на n-тата оферта. Сn – оценка по показател срок на n-тата оферта. Крайно класиране на Участниците Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, получени за всеки участник. На първо място се класира участникът, получил най-висока обща оценка. !!! В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В случай, че офертата не може да се определи по този ред, Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/04/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Указанията към участниците и образците на документи са публикувани в профила на купувача на община Угърчин, посочен в публичната покана. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП на 27.04.2016 г. в 11:00 часа в Заседателната зала на община Угърчин.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/04/2016