Database error encountered

This script cannot continue. Съдържание на документ Версия за печат

BG-Харманли

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Харманли, пл. Възраждане № 1, За: Георги Китов, България 6450, Харманли, Тел.: 0373 82015, E-mail: obshtina@harmanli.bg, Факс: 0373 82525

Място/места за контакт: Община Харманли, пл. Възраждане № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.harmanli.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://harmanli.nit.bg/publichni-pokani/konsultantska-usluga-po-myarka-7.2-ot-prsr-2014-2020-g/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обект на обществената поръчка е „услуга” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Обектът попада в Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1, т. 1 от ЗОП, категория услуги 11 „Консултантски услуги, свързани с управление, и свързаните с тях услуги”. Предметът на обществената поръчка е „Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги, извършени в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, с оглед кандидатстване на Община Харманли по мярка 7.2 от ПРСР 2014-2020г.”. Избраният изпълнител ще подготви и окомплектова заявлениe за подпомагане на проектно предложение за проектни предложения за Рехабилитация на общинска пътна мрежа в Община Харманли Подготовката на проектнoто предложение, представлява етап от изпълнение на настоящата поръчка, концентриран върху изготвяне на Заявление за подпомагане и е съществен елемент от етапа на осъществяване на съответния проект, изразяващ се в поставянето на конкретните цели, дейности и задачи, които ще намерят отражение през целия проектен цикъл. Залагането на основната идея и необходимост от проекта е онзи елемент, без който не може да бъде постигнат търсения ефект и качество. Инвестиционните предложения ще се разработи по подходящ начин за постигане на максимално съответствие с критериите за подбор по типове инвестиции и достигане на максимално допустимата стойност в съответствие с определението за малка по мащаби инфраструктура. При изпълнение на поръчката, следва да се спазват стриктно изискванията на европейското и националното законодателство, релевантни към описаните по-горе дейности.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предметът на обществената поръчка е „Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги, извършени в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, с оглед кандидатстване на Община Харманли по мярка 7.2 от ПРСР 2014-2020г.”. Избраният изпълнител ще подготви и окомплектова заявлениe за подпомагане на проектно предложение за проектни предложения за Рехабилитация на общинска пътна мрежа в Община Харманли Подготовката на проектнoто предложение, представлява етап от изпълнение на настоящата поръчка, концентриран върху изготвяне на Заявление за подпомагане и е съществен елемент от етапа на осъществяване на съответния проект, изразяващ се в поставянето на конкретните цели, дейности и задачи, които ще намерят отражение през целия проектен цикъл. Залагането на основната идея и необходимост от проекта е онзи елемент, без който не може да бъде постигнат търсения ефект и качество. Инвестиционните предложения ще се разработи по подходящ начин за постигане на максимално съответствие с критериите за подбор по типове инвестиции и достигане на максимално допустимата стойност в съответствие с определението за малка по мащаби инфраструктура. При изпълнение на поръчката, следва да се спазват стриктно изискванията на европейското и националното законодателство, релевантни към описаните по-горе дейности. Резултати, които трябва да бъдат постигнати: С реализацията и изпълнението на дейностите, включени в предмета на настоящата обществена поръчка, Възложителят цели постигане на следните резултати: - Изготвени и окомплектовани Заявление за подпомагане, необходимо на община Харманли за кандидатстване с проектни предложения за проектни предложения за Рехабилитация на общинска пътна мрежа в Община Харманли по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., в съответствие със специфичните изисквания на финансиращия орган и приложимите нормативни изисквания на законодателството на Р. България и Европейския съюз; - Своевременно подаване на заявление за подпомагане в определените от ДФЗ срок, пълнота и цялост на окомплектоване на необходимите изискуеми документи; - Съдействие и подкрепа на екипа на възложителя при подготовка на документите; - Идентифициране на потенциални проблеми по време на изпълнението на настоящия договор и предлагане на решения за преодоляването им; - Консултации свързани с изпълнението на препоръки, дадени от страна на ДФ „Земеделие” на Възложителя, за отстраняване на непълноти, грешки и други недостатъци по подаденото заявление за подпомагане;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

41000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Харманли

NUTS:

BG42

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнението на поръчката трябва да съответства на изискванията за изпълнение на обществената поръчка, посочени в Техническата спецификация за изпълнение на поръчката, неразделна част от настоящите указания. 1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 1.1. До участие в публична поканата се допускат участници, за които не са налице обстоятелствата по чл.47 ал.1 т.1 и ал.5 от ЗОП. 1.2.Минимални изисквания за технически възможности и квалификация. 1.2.1. Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, поне една услуга по изготвяне на Заявления за подпомагане и/или Формуляри за кандидатстване или еквивалентни, необходими за кандидатстване с проектни предложения по програма/и, финансирана/и напълно или частично със средства от Европейския съюз, или с други финансови източници, или с други донорски програми или финансови инструменти. Обстоятелството се декларира със Декларация-списък на услугите по член 51, ал.1, т.1 от ЗОП за изпълнени договори, еднакви или сходни с предмета на поръчката, отразяваща датите, стойностите и получателите на услугата през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата. Справката-декларация трябва да е придружена от доказателства за извършената услуга; 1.2.2. Всеки участник трябва да разполага с квалифициран и опитен екип, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката, минимум както следва: • Ключов експерт - Ръководител на екипа – Магистър по икономическа специалност или еквивалентна специалност; • Ключов експерт Строителен Инженер – строителен инженер с висше образование или еквивалентна специалност; • Ключов експерт Юрист – магистър по право или еквивалентна специалност, правоспособен юрист; Забележка: Под „еквивалентно образование” или „еквивалентна специалност” да се разбира придобито образование или специалност приравнени към посочените. Конкретното разпределение на задачите и отговорностите между експертите във връзка с изпълнение на дейностите по договора в екипа на консултанта ще бъде част от техническото му предложение за успешното и качествено изпълнение на цялостния проект. Обстоятелството се декларира със Декларация, съдържаща списък на инженерно-техническия екип по образец, съдържаща данни за експертите, дипломи, сертификати, удостоверения, удостоверяващи необходимата квалификация и документи, по отношение квалификацията и опита на посочените лица. 1.2.3. Участникът трябва да има въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентно с обхват дейност, сходна с предмета на настоящата процедура. * Под „сходни” с предмета на поръчката следва да се разбират дейности по предоставяне на консултантски услуги по подготовка на проекти. Представя се заверено копие на Сертификат по система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентно или представяне на доказателства за внедрени еквивалентни мерки за управление на качеството. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Класирането на участниците ще се извърши по критерий „икономически най-изгодна оферта”, съгласно методиката за определяне на оценката по-долу. Комплексната оценка (КО) на офертата на Участника се изчислява по формулата: КО = П1 + П2 ; Максимално възможна оценка 100 точки. 1. Критерий за оценка на офертата – икономически най-изгодна оферта. 2. Показатели за оценяване: П1 Техническо предложение за изпълнение на поръчката. П2 Предложена цена в лева без включен ДДС. 3. Относителна тежест на показателите за оценяване: П1 = до 50 точки, максимално възможна оценка. П2 = до 50 точки, максимално възможна оценка. 4. Указания за определяне на оценката по всеки показател: 4.1. (П1) Техническото предложение за изпълнение на поръчката (50 точки – максимално възможен брой точки) Оценката на техническото предложение се извършва по точковата система на оценяване по скалата посочена по долу. То трябва задължително да e съобразено с изискванията на Възложителя посочени в Техническите спецификации (Техническото задание). Техническо предложение за изпълнение на поръчката трябва да бъде представено като единна концепция за изпълнение на дейностите по поръчката, която следва да е изработена в съответствие с действащата нормативна уредба като отразяват изпълнение спецификата на поръчката и задължително да включват следните елементи : - подход, инструменти и методи за изпълнение на всяка от дейностите по предоставяне на специализираните услуги по поръчката - Участникът следва да предложи своето виждане относно подхода (начините/способите, предлагани от участника, за извършване на дейностите, предмет на поръчката), инструментите (средствата, предлагани от участника, за извършване на дейностите, предмет на поръчката) и методите (техники и процедури, предлагани от участника, за извършване на дейностите, предмет на поръчката) за подготовка, изпълнение и предоставяне на консултантските услуги, както и да предложи схема на взаимодействие и комуникация с Възложителя по време и във връзка с изпълнението на всяка от отделните дейности; - приложима нормативна рамка - Участникът следва да анализира действащото законодателство, свързано с предмета на поръчката и как прилагането му влияе върху изпълнението на поръчката - организация на работата - Участникът следва да представи своята вътрешна организация, по-конкретно - ясно разпределение на задачите в екипа за изпълнение на поръчката (вкл. на ключовите и неключовите експерти, ако такива са предвидени); - ресурсна обезпеченост - Участникът следва да демонстрира достатъчна ресурсна обезпеченост за изпълнение на предмета на поръчката; - план-график на дейностите - Участникът следва да представи план-график на дейностите по поръчката, който отразява последователността, времетраенето и ресурсната обезпеченост на участника. Преди да премине към оценка на предложенията на участниците, комисията проверява дали същите отговарят на изискванията на възложителя, залегнали в техническата спецификация и дали обезпечават качественото изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите й. Техническите предложения на участниците се оценяват по скалата посочена подробно в указанията към настоящата публична покана (публикувани на официалния сайт на Възложителя в Профила на купувача) при спазване на критериите за присъждане на определен брой точки, като в зависимост от съдържанието в Техническото предложение на участника комисията присъжда точки както следва: 4.2. П2 – Предложена цена ( 50 точки – максимално възможен брой точки). Оценката на конкретния участник се изчислява по формулата: П3 минимална предложена цена/ цена, предложена от участника х 50, където „минималната предложена цена” е най-ниската предложена обща цена от участник, допуснат до участие и класиране; „цената, предложена от участника” е общата цена, предложена от съответния участник, съгласно ценовата му оферта (в лева без включен ДДС). На първо място се класира участникът събрал най-много точки по комплексна оценка (КО)

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/04/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата следва да бъде представена на Възложителя – на адреса указан в раздел І.1) от настоящата покана до 16:00 часа на 25.04.2016г. (срока по настоящата покана, посочен в раздел ІІІ). Отваряне и разглеждане на офертите: Офертите ще бъдат разглеждани от назначена със Заповед на Възложителя комисия на 26.04.2016год. от 15:30 часа в сградата на Възложителя на адреса указан в раздел І.1) от наст.покана. Забележка: Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители /чл.68.ал.3 от ЗОП/, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на Възложителя. ФИНАНСИРАЩА ПРОГРАМА - Община Харманли е допустим бенефициент по ПРСР 2014-2020 г. и по специално по под-мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към М07 –

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/04/2016