Версия за печат

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Медицински университет Проф.д-р Параскев Стоянов Варна, ул.Марин Дринов № 55, За: Елена Панева, Република България 9002, Варна, Тел.: 052 677054, E-mail: epaneva@mu-varna.bg, Факс: 052 677080

Място/места за контакт: Медицински университет Проф.д-р Параскев Стоянов Варна

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mu-varna.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.mu-varna.bg/BG/CustomerProfile/Pages/ppclean.aspx.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Процедурата е за избор на изпълнител за „Доставка на почистващи консумативи, хигиенни материали, стъклочистачки, почистващи препарати, прахове, дезинфектанти, сапуни и др. за нуждите на Медицински университет „Проф.д-р Параскев Стоянов“-Варна” съгласно приложена спецификация /Приложение №5/. Поръчката е разделена на две обособени позиции както следва: Обособена позиция №1 - Почистващи консумативи, хигиенни материали, стъклочистачки и др. Обособена позиция № 2 - Почистващи препарати, прахове, дезинфектанти, сапуни и др. Всеки участник трябва да подаде оферта за всички номенклатури, включени в спецификацията за съответната позиция /Приложение № 5/. Всеки участник може да подаде оферта за една или всички позиции. Договор за възлагане ще се сключи за всяка една от позициите по отделно.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39831000, 33760000

Описание:

Перилни и почистващи препарати
Тоалетна хартия, носни кърпички, хартиени кърпи за изтриване на ръце и салфетки за маса


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Процедурата включва доставката на: За обособена позиция №1 - 2170 ролки, 4730 пакета, 670 опаковки, 310 кутии, 35 килограма, 22530 броя oт 75 номенклатури; За обособена позиция №2 - 44 броя от 44 номенклатури с минимални технически характеристики посочени в спецификацията към процедурата - Приложение №5; Посочените количества в спецификацията са прогнозни в зависимост от потребностите и финансовата обезпеченост. Възложителят си запазва правото да увеличи или намали посочените количества съобразно нуждите си; Максимално допустимата стойност на договора е: 40 000 (четиридесет хиляди) лева без ДДС за обособена позиция № 1; 26 000 (двадесет и шест хиляди) лева без ДДС за обособена позиция № 2.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Варна

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изпълнение на поръчката за всяка една от позициите участникът следва да спазва изискванията на Възложителя. Предложението на участника трябва да бъде с параметри, идентични или по-добри от минималните изисквания на Възложителя, посочени в спецификацията (Приложение №5). Предложената крайна цена да включва всички разходи на изпълнителя, свързани с изпълнението на поръчката, включително транспортните разходи до адреса на възложителя и обратно. Срок за изпълнение на всяка доставка – не по-дълъг от 3 /три/ календарни дни от заявката при обикновена поръчка и до 24 часа, считано от часа и датата на заявката при спешна поръчка.В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като участници български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа. Стоките, доставяни от подизпълнител се фактурират от Изпълнителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/04/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Гаранции 1. Участникът представя гаранция за участие в процедурата, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписване на договора.2. Размерът на гаранциите е, както следва:2.1. Гаранцията за участие е в размер: 2.1.1. За обособена позиция №1 - 400,00 лв. (четиристотин) лева;2.1.2. За обособена позиция №2 - 260,00 лв. (двеста и шестдесет) лева.2.2. Гаранция за изпълнение – 5% (пет процента) от максимално допустимата стойност на договора без ДДС. 3. Формата на гаранциите е по избор на участника: парична сума - платима по банкова сметка на Медицински университет-Варна, Банка ДСК ЕАД, клон Варна. BIC: STSABGSF IBAN:BG24STSA93003100040700 - в лева; банкова гаранция - банковата гаранция да е авизирана от българска банка, ако същата е издадена от чуждестранна банка.4. В платежното нареждане или в оригинала на банковата гаранция изрично се посочва наименованието на поръчката, за която се внася. 5. Всички разходи по гаранциите в поръчката са за сметка на Участника, а разходите по евентуалното им усвояване за сметка на Възложителя. Участникът/Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка.6. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Гаранция за участие: - Срокът на валидност на банковата гаранцията за участие трябва да бъде равен на срока на валидност на офертата на участника. - Гаранцията за участие се освобождава в следните срокове: на класираните участници – в срок от 5 работни дни след сключване на договор; на участници, чиито оферти не отговорят на изискванията на Възложителя, посочени в публичната покана и приложенията към нея – в срок от 5 работни дни от утвърждаване протокола по чл.101г, ал.3 от ЗОП.- Гаранцията за участие може да бъде задържана, съгл. разпоредбите на чл.61 от ЗОП.Гаранция за изпълнение:- Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са съгласно условията, предвидени в договора за възлагане на поръчката.- Ако Участникът представя Банкова гаранция за изпълнение на договора, то същата трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя. - Валидността на гаранцията за изпълнение следва да бъде не по-малко от 30 дни след изтичане срока на договора за изпълнение. Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на останалите участници по същия показател за оценка, комисията може да изиска от него, в определен срок, подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Когато участникът не представи обосновката в определения срок или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, офертата на участника не се допуска до оценка и класиране. Поканата, описанието, спецификацията, образец на оферта, образец на ценовото предложение, образци на декларации и проекто-договора са публикувани на посочения в раздел І "адрес на профила на купувача". Офертите се подават от участника или негов представител в запечатан, непрозрачен плик, надписан с предмета на поръчката, име, адрес, телефон и факс на участника на адрес: гр. Варна, ул.”Марин Дринов” №55, ет.4, стая № 427 до 17:00 часа на 25.04.2016 год. Оферта представена след изтичане на крайния срок или в плик с нарушена цялост, не се приема от Възложителя и се връща на участника, като това обстоятелство се отбелязва в регистъра. Офертите ще бъдат отворени на 26.04.2016г. от 10:00 часа в сграда Ректорат на МУ-Варна, адрес: гр. Варна, ул.”Марин Дринов” №55. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл.68, ал. 3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/04/2016