Версия за печат

BG-гр.Харманли

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Харманли, пл.Възраждане №1, За: Георги Китов, Република България 6450, гр.Харманли, Тел.: 0373 82015, E-mail: www.obshtina@harmanli.bg, Факс: 0373 82525

Място/места за контакт: гр.Харманли,пл.'Възраждане',№1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.harmanli.bg.

Адрес на профила на купувача: http://harmanli.nit.bg/publichni-pokani/stroitelen-nadzor-po-programa-npeemzhs/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Възлагането на настоящата поръчка е свързано с изпълнението на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й , приета с Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. Програмата е насочена към изпълнение на обновяване за енергийната ефективност в многофамилни жилищни сгради. Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на независим изпълнител притежаващ професионална квалификация и практически опит в оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняването на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, включително изготвяне на технически паспорт, за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1.ж.к."Тракия", бл. №18, бл.№ 8, вх. А и Б, бл. № 7 вх. А и Б, гр. Харманли - Общата разгъната застроена площ е 9228,42кв. м. 2.жк.„Тракия“ бл.11 и бл.13 - гр. Харманли, Общ. Харманли - Общата разгъната застроена площ е 5409,88кв. м.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

55062 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Харманли, пл.“Възраждане“ №1.

NUTS:

BG42

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Цялостна подмяна и ремонт на покривните изолационни слоеве, улуци и водосточни тръби. 2. Да се изпълнят обходни отводнителни алеи с водоплътни настилки за дъждовни и други води по терена. 3. Да се ремонтират комините, отдушниците и да се монтират покриващи шапки. 4. Усилване и/или подмяна на всички парапети с корозирали стоманени профили и връзки със стоманобетонната конструкция. Да се съобразят парапетите с действащите норми и нормативи по отношение на височината им и положението на ограждащите им елементи съгласно чл.89 на НПНУОВТУЗ. 5. Премахване и подмяна на всички подкожушени мазилки с цел предотвратяване на опасни инциденти при случайното им откъсване и падане. 6. Подмяна на негодната и остаряла дограма с цел предотвратяването на опасни инциденти при падане на недобре закрепени стъкла. 7. Изсушаване и обеззаразяване на наводнения сутерен. 8. Осигуряване на гладка и равна повърхност на пода в сутерена. 9. При изготвянето и монтажа на новата дограма да се вземат мерки за локална и/или микровентилация на дограмата с цел предотвратяване на повишена влага и конденз в жилищните помещения. 10. Да се изпълни топлоизолация по ограждащите конструкции (фасадни стени и покриви) с материали и параметри, в съответствие с изискванията на ЗЕЕ и препоръките за енергоспестяващи мерки. 11. Преди монтажа на топлоизолационната система по фасадите, да се демонтират компрометираните мазилки – да се очукат и свалят до основа, а след това възстановят след шприцоване на основата с циментов разтвор или други подходящи материали (за създаване на равна основа за полагане на топлоизолацията). Да се отстранят течовете от лоджиите. Да се предвиди разделянето на топлоизолацията с негорими ивици (напр. каменна вата), съгласно изискванията на чл. 14, ал. 12, таблица 7.1 от Наредба № Iз-1971/29.10. 2009г. След изпълнение на топлоизолационната система по фасадни стени и еркери, да се изпълнят тераколови шпакловки с интегрирана стъклофибърна мрежа и финиш от минерална мазилка. По цокъла на сградата е препоръчително топлоизолационната система да се изпълни от XPS с параметри (дебелина и коефициент на топлопроводност) съгласно ЕСМ, поради по-голямата плътност и здравина на материала, след което да се изпълни предпазваща топлоизолационната система облицовка, мозаечна мазилка или друг подходящ водоотблъскващ материал. 12. Проекитирането на топлоизолационната система да е съобразено с чл. 23 ,ал/3/ от Наредба № 4/от 27 декември 2006 г.за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството 14. С ремонта на хидроизолацията на покрива да се монтират нови улуци водосточни казанчета и водосточни тръби на дъждовните клонове. 15. Да се подмени водопроводна инсталация в общите части на сградата, след общия водомер , като новата инсталация се изпълни с топло и шумозолация. 17. Остарелите електроинсталационни проводници и съоръжения следва да се ревизират и при нужда да се подменят с нови. При проектиране и подмяна на електрическите инсталации е необходимо, същите да се приведат в съответствие със съвременните проектни норми. 18.Лампите с нажежаема жичка (ЛНЖ) да се подменят с енергоспестяващи. 19. Във всички електрически табла да се поставят актуални линейни схеми. 20.При извършване на ремонт в сградата открито положените кабели да се монтират скрито. 21. Да се проектира и изпълни нова мълниезащитна инсталация съгласно Наредба №4 от 22.12.2010г.за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства, след което да се извърши ново контролно замерване от сертифицирана лаборатория. 22. Изграждане на нова система за домофони и контрол на достъпа; 23. Вземане на мерки за включване на осветлението на общите части само в случаите, когато то е наистина необходимо – чрез въвеждане на датчици за движение и осветеност, времерелета и др.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/04/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи,свързани с поръчката,могат да бъдат получени на посочения интернет адрес: www.harmanli.bg Дата и място на отваряне на офертите: 26.04.2016 г. Община Харманли, пл. ”Възраждане” №1, Конферентна зала, ет.4 от 13:00 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/04/2016