Версия за печат

BG-Харманли

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Харманли, пл. Възраждане 1, За: инж. Лидия Николова, Десияна Драгиева-Станимирова, Република България 6450, Харманли, Тел.: 0373 82015, E-mail: obshtina@harmanli.bg, Факс: 0373 82525

Място/места за контакт: Община Харманли

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.harmanli.bg.

Адрес на профила на купувача: http://harmanli.nit.bg/publichni-pokani/stroitelen-nadzor-otecz-paisij/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката е: "Строителен надзор по време на изпълнение на обект "Повишаване на енергийната ефективност на сградите на НУ "Отец Паисий", град Харманли". Настоящият проект цели постигането на нужните санитарно-хигиенни норми за топлинен комфорт и цялостно покриване на стандартите за качество на работния процес и условията за обучение в сградите на НУ „Отец Паисий“ гр. Харманли, чрез реализиране на мерки за подобряване на енергийната ефективност. Предметът на поръчката следва да бъде изпълнен в съответствие с изискванията на действащото законодателство на Република България и Техническите спецификации – неразделна част от настоящата документация. Подробно описание и изисквания за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката са представени в Техническите спецификации, включващ следните основни дейности: 1) Съставя съответните протоколи и документи издавани по реда на Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителство /обн. ДВ бр.37 от 04.05.2003г. с посл. изм. и доп./ за законосъобразното изпълнение на строителството; 2) Упражняване на строителен надзор по време на строителството в съответствие с чл.168 от ЗУТ и по Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителство /обн. ДВ бр.37 от 04.05.2003г. с посл. изм. и доп./ за законосъобразното изпълнение на строителството; 3) Координация на строителния процес до въвеждане на Строежа в експлоатация; 4) Контрол върху съответствието на влаганите материали и продукти съгласно изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти (ДВ, бр. 93/2000 г.); 5) Изпълняване на всички останали задължения предвидени в договора за обществена поръчка, договора с Изпълнителя на строителството и законовите разпоредби. 6) Съставяне на Окончателен доклад по смисъла на чл.168, ал.6 от ЗУТ за въвеждане на строежа в експлоатация. 7) Изготвяне на технически паспорт на Строежа, съгласно Наредба №5/28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите /обн. ДВ бр.7 от 21.01.2007г. с посл. Изм. И доп./. 8) Участва и подпомага възложителя в срещи и комиссии със съответните компетентни органи имащи отношение в строителството, приемане и въвеждане на обектав експлоатация. 9) Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити Дефекти през гаранционните срокове. Изпълняване и на всички останали задължения, предвидени в договора за възлагане на обществена поръчка и законовите разпоредби.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

3581 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Харманли

NUTS:

BG422

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Участникът следва да е изпълнил минимум 3 еднакви ли сходни услуги през последните 3 години, считано от датата, посочена като краен срок за получаване на оферти. *** Сходни с предмета на поръчката са услугите, свързани с осъществяване на строителен надзор на обекти. 2.Участникът следва да притежава валиден лиценз за упражняване на строителен надзор, издаден по реда на чл. 167 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор на името на Участника. Съгласно чл. 25, ал. 8 ЗОП при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не докаже, че отговаря на някое от горните изисквания или на което и да е от условията и изискванията, заложени в настоящата покана и в документацията за участие, достъпна на сайта на Община Харманли, в Профил на купувача.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/04/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Участниците могат да получат необходимата информация относно: Задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите : Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg Задълженията за опазване на околната среда : Министерство на околната среда и водите Информационен център на МОСВ : работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч. 1000 София, ул. "Мария Луиза" № 22 Телефон: 02/ 940 6331 Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/ Задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика: Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg София 1051, ул. Триадица №2 Телефон: 8119 443 2. Финансирането на обществената поръчка се осъществява с подкрепата на Национален доверителен еко фонд. 3. Участниците трябва да притежават валидна към момента на подаване на офертата застраховка за професионална отговорност – съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ или еквивалентна за чуждестранни участници. С оглед необходимостта от наличие на застраховка за професионална отговорност за целия срок на договора следва да бъде представено заверено копие от застраховка за професионална отговорност за 2016 г., покриваща минималната застрахователна сума, определена с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г.) за извършване на строителен надзор, както и декларация, подписана от представляващия участника със задължението за осигуряване на такава застраховка за целия срок на договора. 4. Дата, час и място за отваряне на офертите: 27.04.2016 г., 14:00 ч. в сградата на Обшина Харманли, град Харманли, пл. Възраждане 1, ет. 4, Конферентна зала. 5. Документацията е публикувана и е на разположение на заинтересованите лица в електронен вид в Профила на купувача, на официалната страница на Възложителя – Община Харманли – www.harmanli.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/04/2016