Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Общинска фондация Пловдив 2019, ул. Арх. Христо Пеев 6, За: Стефка Попова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 632970, E-mail: info@plovdiv2019.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.plovdiv2019.eu.

Адрес на профила на купувача: http://plovdiv2019.eu/profile.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката е осъществяване на техническа/експертна помощ при подготовката на гр. Пловдив за Европейска столица на културата , в следните ключови области: Управление на организационната структура и персонала; Детайлно разработване на артистичната програма; Продукция и управление на събития; Комуникационна стратегия, реклама, набиране на спонсори; Подоготовка за мониторинг. В рамките на изпълнение на обществената поръчка Изпълнителят ще трябва да оказва текуща консултантска и експертна помощ на Възложителя и неговите служители във всяка една от изброените ключови области.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79421000

Описание:

Услуги по управление на проекти, без строителните


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Пловдив

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнителят следва да консултира Възложителя при спазване на изискванията на Европейската комисия за градовете, избрани за столици на културата, препоръките на журито и на комисията за мониторинг. Изпълнителят отчита на Възложителя извършената работа с периодични отчети (не по-малко от 2 /два/ за периода на изпълнение на поръчката). Окончателната работа се приема от Възложителя с двустранно подписан приемо-предавателен протокол. В офертата си участникът представя следните документи: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, в оригинал, подписан и подпечатан от участника. 2. Представяне на участника по Образец №1, в оригинал, подписан и подпечатан от участника. 3. Заверено копие на документ за регистрация или документ/декларация, съдържаща Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. 4. Споразумение за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка (ако е приложимо) - оригинал или нотариално заверено копие. Когато обединението е регистрирано в регистър Булстат, се представя копие на документа за регистрация на обединението. 5. Декларация/ии по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, изготвена/и по Образец № 2. 6. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП /Образец № 3/. 7. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в поръчката, делът на тяхното участие и дейността, която ще извършват, в случаите, когато участникът предвижда участието на подизпълнители, изготвена по образец № 4 и Декларация за съгласие за участие в поръчката като подизпълнител и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители, изготвена по образец № 4а /ако е приложимо/. 8. Декларация от участника, че е съгласен с клаузите на проектодоговора /Образец № 5/. 9. Списък на услугите еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка /Образец № 6/, придружен от заверени копия на препоръки за добро изпълнение или други надлежни доказателства, удостоверяващи изпълнение на поне три от посочените в списъка договори. 10. Декларация-списък на лицата, които ще отговарят за извършването на услугата /Образец № 7/; 11. Изрично, нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата процедура (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация или споразумението, с което се създава обединението – когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) - в оригинал. 12. Техническо предложение /Образец № 8/, подписано и подпечатано от участника или от изрично упълномощен негов представител с нотариално заверено пълномощно. 13. Ценово предложение /Образец № 9/, подписано и подпечатано от участника или от изрично упълномощен негов представител с нотариално заверено пълномощно. Ценовото предложение на участника представлява предлаганата от него цена в лева, с включени всички разходи по изпълнение на услугата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

ПОКАЗАТЕЛ 1 – предложена методология и програма за изпълнение на поръчката - с максимален брой точки – 60; ПОКАЗАТЕЛ 2 – предложена цена – с максимален брой точки – 40

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/05/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Дата, час и място на отваряне на офертите: 05.05.2016 г., 09:30 ч., в сградата на Общинска Фондация "Пловдив 2019", находяща се в гр. Пловдив, ул. "Арх. Христо Пеев" 6.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/05/2016