Версия за печат

BG-Мъглиж

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Мъглиж, пл. Трети март 32, За: Зорница Светославова, Република България 6180, Мъглиж, Тел.: 04321 2255, E-mail: ob_maglizh@mail.bg, Факс: 04321 2255

Място/места за контакт: Община Мъглиж

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.maglizh.com/.

Адрес на профила на купувача: http://maglizh.bg/page/obshtestveni-porachki-64-1.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Община Мъглиж възлага обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП с предмет: „Изграждане на водопровод за водоснабдяване с минерална вода на съществуваща обществена сграда – баня – съществуващ плаж в УПИ II – 96,97, 98, 1622 и водоснабдяване на съществуващ спортен център в УПИ I-1380, и помпена станция към водопровода в УПИ II – 96,97, 98, 1622 с. Ягода, с дължина на трасето на водопровода 614.47м. и ЗП на помпената станция 37,49м2” Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е по предложение на участниците, като същите в своето Предложение за изпълнение на поръчката следва да предложат Срок за изпълнение на СМР в календарни дни. Срокът за изпълнение на СМР, предмет на настоящата поръчка не може да бъде по-дълъг от 70 (седемдесет) календарни дни и започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежа (Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). В случай че, участник посочи срок за изпълнение на СМР по-дълъг от определения максимален срок от 70 (седемдесет) календарни дни, ще бъде отстранен от участие в настоящата публична покана

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде избран независим изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в изпълнението на СМР, сходни с предмета на настоящата поръчка, на когото Община Мъглиж ще възложи изпълнението на дейностите, предмет на поръчката „Изграждане на водопровод за водоснабдяване с минерална вода на съществуваща обществена сграда – баня – съществуващ плаж в УПИ II – 96,97, 98, 1622 и водоснабдяване на съществуващ спортен център в УПИ I-1380, и помпена станция към водопровода в УПИ II – 96,97, 98, 1622 с. Ягода, с дължина на трасето на водопровода 614.47м. и ЗП на помпената станция 37,49м2”.Дейностите, предмет на поръчката включват извършване на СМР за изграждането на нови съоръжения за водоснабдяване с минерална вода от естествено находище „Ягода" съгласно изготвения и одобрен от Община Мъглиж работен проект. Пълна информация относно предмета на поръчката в това число дейности на изпълнение, съществуващо положение, изисквания към строежа и други изисквания се съдържат в Техническата спецификация, неразделна част от документацията на настоящата публична покана Изпълнението на поръчката Община Мъглиж ще финансира със собствени средства. Предвид факта, че община Мъглиж е в процес на осигуряване на външно финансиране на проекта по оперативни програми на ЕС или други такива, ако по време на изпълнение до настъпване на падеж за плащане на поръчката се осигури друго финансиране, то община Мъглиж ща използва него. Прогнозната стойност на поръчката е 159 155,53 лв. (сто петдесет и девет хиляди сто петдесет и пет лева и петдесет и три стотинки) без ДДС, която се явява и максимална обща стойност за офериране от участниците при подаване на оферта. Данните в Ценовото предложение се отпечатват или попълват с неизтриваемо мастило и се подписват от лице или лица, надлежно упълномощени за това от името на участника. Ценовото предложение на участниците не може да надхвърля горепосочената максимална обща стойност на публичната покана. Оферти, надхвърлящи горепосочената максимална стойност на поръчката, ще бъдат предложени за отстраняване поради несъответствие с това предварително обявено условие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

159156 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Мястото за изпълнение на поръчката е село Ягода, община Мъглиж.

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Уч-к в настоящата публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14,ал.4,т.1 ЗОП може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всеки от уч-те в процедурата на настоящата поръчка се представлява от управителя/управителите си или от спец. упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица.Преди сключване на договора определеният изпълнител следва да представи документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1 ЗОП, освен когато законодателството на държавата в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя и декларация за липсата на обстоятелства по чл.47,ал.5 ЗОП.Изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри:Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:строителни дейности по обекти четвърта група, трета категория, съгласно Наредба №1 от 30.07.2003г.за номенклатурата на видовете строежи и чл.137 от ЗУТ.Съгласно чл.49 ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която са установени, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален закон, когато наличието на регистрацията е определено със закон като условие за осъществяване на предмета на поръчката.При участие на обединение/консорциум, което не е ЮЛ, изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще извършва строителство, а не за всяко от лицата, включени в него.Документи, с които се доказва горепосоченото изискване:Копие на валидно удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи четвърта група, трета категория.В случай на участие на чуждестранни лица възложителят ще приеме еквивалентен документ, или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация, издаден от компетентните органи, съгласно националния му закон.При участие на обединение/консорциум, което не е ЮЛ, документът се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението/консорциума, което ще извършва строителство, а не за всяко от лицата, включени в него.Изисквания към техническите възможности и/или квалификация на участниците:1)Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил строителство, еднакво или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, на минимум 1 обект трета категория или по-висока, или по-ниска категория.Под „строителство, сходно с предмета на настоящата обществена поръчка“ следва да се разбира осъществяване на изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на водоснабдителни или канализационни или хидротехнически или хидромелиоративни мрежи, съоръжения и инсталации.2)Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 с обхват строителство или еквив.;3) Участникът следва да има внедрена система за опазване на околната среда по ISO 14001:2004, с обхват строителство или еквив.. Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквив. мерки за осигуряване на качеството и опазването на околната среда.Съгласно чл.25, ал.8 от ЗОП при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с всяко едно от посочените по-горе изисквания към техническите възможности и/или квалификация се доказва от един или повече участници в обединението.Съгласно чл.51а ЗОП участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица.Документи за доказване на изискванията към техн. възможности и/или квалификация на уч-те. Продължава в поле "Допълн. инф."

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималния брой точки, които участника може да получи е 100 точки. На първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка на офертата.Комплексната оценка се определя на база следните показатели: 1. Срок за изпълнение на СМР – С; 2. Ценово предложение – Ц Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е: КО = С х 50 % + Ц х 50 % 1.Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР” – С Оценява се предложеният от участника срок за изпълнение на СМР в календарни дни. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение на СМР е предложен в различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение на СМР и линейния график извън математически допустимото закръгляване при изчисление. Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 50%. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата: С = (Сmin / Сi) х 100 = .......... (брой точки) Където Сi е предложения срок за изпълнение на СМР съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на съответния участник. Където Сmin е минималния предложен срок за изпълнение на СМР съгласно Предложението за изпълнение на поръчката от всички допуснати до оценка участници. *Срокът за изпълнение на СМР, предмет на настоящата поръчка не може да бъде по-дълъг от 70 (седемдесет) календарни дни и започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежа (Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). В случай че, участник посочи срок за изпълнение на СМР по-дълъг от определения максимален срок от 70 (седемдесет) календарни дни, ще бъде отстранен от участие в настоящата публична покана. 2. Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – Ц До оценка по показател Предлагана цена (Ц) се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 50%. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата: Ц = (Цmin / Цi) х 100 = .......... (брой точки) Където Цi е предложената обща цена (като сбор от всички части на СМР) в лева, без ДДС, съгласно Ценовото предложение на съответния участник. Където Цmin е минималната предложена обща цена (като сбор от всички части на СМР) в лева, без ДДС, съгласно Ценовите предложения на всички участници. Указания: Участниците задължително разработват ценовите предложения при съобразяване с прогнозната стойност на поръчката, посочена в публичната покана и указанията за участие. От участие в процедурата се отстранява участник, предложил цена за изпълнение на поръчката, по-висока от прогнозната стойност, посочена в публичната покана и настоящите указания за участие На първо място се класира този участник, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка. Останалите участници се класират в низходящ ред съгласно съответната им комплексна оценка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/04/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1)Списък на строителството, коeто е еднакво или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 (пет) год., считано от датата на подаване на офертата от съответния участник.Списъкът трябва да бъде придружен със следните документи, съгласно чл.51,ал.1,т.2 ЗОП:а)посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството;или б)удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт; или в)копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.2)Копие на валиден сертификат за внедрена Система за управление на качеството по ISO 9001:2008 с обхват строителство или еквивалент.3)Копие на валиден сертификат за внедрена Система за опазване на околната среда по ISO 14001:2004 с обхват строителство или еквивалент.При участие на обединение, което не е ЮЛ, горните документи по т.1,т.2 и т.3 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си със съответния критерий за подбор.Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик на адреса на Община Мъглиж, гр. Мъглиж, пл„Трети март"№32 и трябва да съдържа следните документи:•Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника;•Представяне на участника–Обр. №1,което включва: посочване на ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или др. идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която уч-кът е установен, както и адрес, вкл. електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;- Копие на валидно удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи четвърта група, трета категория;•Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява уч-ка в публичната покана (тогава, когато уч-кът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация)оригинал;•Копие на договора за обединение, при уч-к обединение, в който е предвидено разпределението на дейностите на членовете на обединението по изпълнение на поръчката, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява уч-ците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;•Декларация от членовете на обединението/консорциума за ангажираност към поръчката–Обр.№2;•Декларация за съгласие за участие като подизпълнител-Обр.№3;•Декларация по чл.3,т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действитени собственици-Обр.№4;•Декларация по чл.6,ал.2 от ЗМИП-Обр.№5;•Списък на строителството, коeто е еднакво или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 год., считано от датата на подаване на офертата–Обр.№6.Списъкът трябва да бъде придружен с документи, съгл. чл.51,ал.1,т.2 ЗОП•Копие на валиден сертификат за внедрена Система за управление на качеството по ISO 9001:2008 с обхват строителство или еквивалент;•Копие на валиден сертификат за внедрена Система за опазване на околната среда по ISO 14001:2004 с обхват строителство или еквивалент;•Предложение за изпълнение на поръчката–Обр.№7 и приложения;•Ценово предложение-Обр.№8, придружено от Количествено-стойностна сметка-Обр.№9;Анализ на единичните цени.ВАЖНО!Назначената от възложителя комисия ще извърши публично отваряне на подадените по настоящата публична покана оферти на 27.04.2016 г. от 11:00 ч. в гр. Мъглиж, пл. „Трети март“ №32, сградата на Община Мъглиж.Отварянето на офертите е публично.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/04/2016