BG-гр. Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

НЗОК чрез РЗОК Сливен, ул. Самуил № 1, За: За: Веселин Михайлов Иванов , тел. 044 / 615 247, РБългария 8800, гр. Сливен, Тел.: 044 615201, E-mail: sliven@nhif.bg, Факс: 044 615203

Място/места за контакт: гр. Сливен, ул. Самуил № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/925.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ, ЖЕЛЕЗАРИЯ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА СТОПАНСКИЯ ИНВЕНТАР В РЗОК – СЛИВЕН”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44500000, 31680000, 31530000, 31532000, 44411000, 39715300

Описание:

Инструменти, брави, ключове, панти, съединителни скоби, вериги и пружини
Електрически принадлежности и аксесоари
Части за лампи и осветителни уреди
Части за осветителни лампи и аксесоари
Санитарни изделия
Водопроводно оборудване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставките се извършват периодично по заявени количества по видове артикули (електроматериали, железария, ВиК и други резервни части за поддръжка на стопанския инвентар), съобразно потребностите на Възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

РЗОК - Сливен, адрес: гр. Сливен ул. "Самуил" № 1

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Периодични доставки на разнообразни видове артикули (електроматериали, железария, ВиК и други резервни части за поддръжка на стопанския инвентар) по вид и в обем, според потребностите на възложителя. 2. Доставките следва да се извършват по подадена от възложителя писмена /факс или по електронна поща/ заявка. Със заявката възложителят определя вида и количеството на конкретната доставка.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/04/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се представя в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик от участника или от упълномощен от него представител - лично, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Пликът трябва да бъде надписан както следва: гр. СЛИВЕН, ул. „Самуил” № 1, Районна здравноосигурителна каса - ОФЕРТА в отговор на публична покана за възлагане на „Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК – Сливен”. Офертата трябва да съдържа следните документи: 1. Оферта за участие (Приложение № 1); 2. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника, поставен в началото на офертата (Приложение № 2); 3. Административни сведения, изготвени по образец(Приложение № 3); 4. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър – за българско юридическо лице или едноличен търговец; 5. Когато участникът – ЮЛ или ЕТ не представи ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, освен копие от документа за регистрация, прилага и удостоверение за актуално състояние. 6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 букви “a”, “б“, „в“, „г“ и „д“ от ЗОП (Приложение № 4). Декларацията се попълва и подписва от лицата, които представляват участника съгласно документите за регистрация; 7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП, ако изпълнителя ползва подизпълнители в изпълнението на поръчката и декларация за съгласие на подизпълнителя (Приложение № 5 и Приложение № 5а); 8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП (Приложение № 6); 9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора (Приложение № 7). Прилагането на декларация за приемане условията на проекта на договор, изключва необходимостта от прилагане в офертата на надлежно подписан и подпечатан проект на договор; 10. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.5 от ЗОП (Приложение № 8); 11. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 9); 12. Ценово предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 10); 13. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата или някой документ от нея не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно удостоверението за актуално състояние. 14. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица се представят: Копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият /чл.56 ал.1 т. 2 от ЗОП/. Офертите трябва да бъдат представени до 25.04.2016 г. до 17:00 часа в деловодството на Районна здравноосигурителна каса на адрес: гр. Сливен, ул. „Самуил” № 1, ет. 5, стая 505, лично, чрез куриерска фирма или по пощата чрез известие за доставяне. Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 101г, ал. 3 от ЗОП от 14:00 часа на 26.04.2015 г., в административната сграда на РЗОК – Сливен, ул. „Самуил” № 1, етаж 8, конферентна зала.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/04/2016