Версия за печат

BG-Етрополе

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Етрополе, пл. Девети септември 1, За: инж. Марияна Петрова, България 2180, Етрополе, Тел.: 0720 68225, E-mail: obstina@etropolebg.com, Факс: 0720 65011

Място/места за контакт: гр. Етрополе пл. Девети септември 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.etropolebg.com.

Адрес на профила на купувача: http://etropolebg.com/etropole/index.php/profil-na-kopuvacha/publichna-pokana.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извършване на строително ремонтни дейности на обект: „Ремонт и асфалтиране на улици и пътища в Община Етрополе” Поръчката включва изпълнението на следните видове работи: 1. Изкърпване на улична мрежа в гр. Етрополе с очаквано количество 1 300 м2, съгласно списък към Техническото задание. 2. Изкърпване на общински пътища с очаквано количество 300 м2 и цялостно асфалтиране на общински пътища с очаквано количество 600 м2 на територията на Община Етрополе. 3. Цялостно асфалтиране на ул. „Спортист“ /2000м2/, частично подмяна на 325м бордюри и изграждане на прилежащ паркинг /1750м2/ с готови бетонови елементи 40/60/10. 4. Изграждане на 4бр. повдигнати пешеходни пътеки, вкл. маркировка (червена основа, бяла зебра), от които 2бр. на бул. „Руски“ и 2бр. на бул. „Партизански“ при СОУ „Христо Ясенов“.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233220, 45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на други пътища
Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

175833 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Етрополе

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците следва да представят Копие от валидно удостоверение за регистрация в Камарата на строителите за вписване в Централния професионален регистър на строителя за съответната категория строеж, отговаряща на предмета на настоящата обществена поръчка или, в случай, че участникът е чуждестранно лице – еквивалентен документ. За доказване на изпълнението на това изискване, участникът представя копие от валидно удостоверение за регистрация в Камарата на строителите за вписване в Централния професионален регистър на строителя за съответната категория строеж, отговаряща на предмета на настоящата обществена поръчка или, в случай, че участникът е чуждестранно лице – еквивалентен документ. ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО УЧАСТНИКЪТ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВИ 1. Списък на документите, и информацията съдържащи се в офертата, подписан от участника. Списъкът следва да съдържа броя на документите, които са представени и страницата/ите, на която/ито се намират – Образец № 12; 2. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице горните документи се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 3. Представяне на участника Образец № 10; 4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“- „д“, и ал. 5 от ЗОП – единна декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – Образец № 2 ; 5. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 – Образец № 3; 6. Декларация за ползване на подизпълнител/и, съдържаща видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители Образец № 8; 7. Декларация – съгласие за участие на подизпълнител – Образец № 9 ; 8. Декларация по чл. 56, ал. 1 т. 12 от ЗОП - Образец № 7; 9. Техническо оферта за изпълнение на поръчката, включващо и срок за изпълнение, към което, ако е приложимо, се прилага декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (в свободен текст) Образец № 4; 10. Предлагана цена – Образец № 5; 11. Декларация по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Образец № 11. 12. Доказателства за изпълнение на изисквания към участника, съгласно „ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите съгласно „ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“ се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор - копие от валидно удостоверение за регистрация в Камарата на строителите за вписване в Централния професионален регистър на строителя за съответната категория строеж, отговаряща на предмета на настоящата обществена поръчка или, в случай, че участникът е чуждестранно лице – еквивалентен документ.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Срок за изпълнение на СМР - 20 % 2. Мерки за намаляване на затрудненията за местното население във връзка с осъществяваните строителномонтажни работи - 40% 3. Цена на СМР - 40% К=К1+К2+К3 , където: К1=Т1 х 0.20-оценката на предложението на участника по показател 1 К2 = Т2 х 0.40-оценката на предложението на участника по показател 2 К3= Т3 х 0.40-оценката на предложението на участника по показател 3 С min Т 1 = 100 х ----------------- C n където : “100” е максималните точки по показателя ; “Cmin.” е най-малкия срок за изпълнение на поръчката ; “Cn” е срокът за изпълнение на поръчката на n- я участник. К1 = Т1 х 20% К2 = Т2х40% Т3 = (0,20.Т3.1+0,15.Т3.2 +0,60.Т3.3+0,05.Т3.4):4 Където: Т3.1 е броят точки които всеки участник получава за своето предложение за Цена за изкърпване на 1300 кв.м. от уличната мрежа на гр. Етрополе в лева без ДДС; Т3.2 е броят точки които всеки участник получава за своето предложение за Цена за цялостно асфалтиране на 600 кв.м. общински пътища и за изкърпване на 300 кв.м. общински пътища на територията на Община Етрополе в лева без ДДС; Т3.3 е броят точки които всеки участник получава за своето предложение за Цена за цялостно асфалтиране на ул. „Спортист“ /2000 кв.м/, частично подмяна на 325м бетонови бордюри и изграждане на прилежащ паркинг /1750кв.м/ с готови бетонови паркинг елементи 40/60/10 общо в лева без ДДС; Т3.4 е броят точки които всеки участник получава за своето предложение за изграждане на 4бр. повдигнати пешеходни пътеки, от които 2бр. на бул. „Партизански“ и 2бр. на бул. „Руски“ при СОУ „Христо Ясенов“ „3”- видове цени Т3- броят точки, които всеки участник получава за своето предложение по този показател. Максималният брой – 100 точки (Т3.1)(Т3.2)( Т3.3) )( Т3.4) получава офертата с предложена най-ниска цена.Точките на останалите участници се определят по следната формула: С min Т 3(1)(2)(3)(4) = 100 х ----------------- C n където : “100” е максималните точки по показателя ; “Cmin.” е най-ниската предложена цена ; “Cn” е цената на n- я участник. К3=Т3 х 40%

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/04/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/04/2016