Версия за печат

BG-Карнобат

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Карнобат, бул. България № 12, За: Кремена Красимирова; Иван Игнатов, Република България 8400, Карнобат, Тел.: 0559 29156; 0559 29147, E-mail: municipality_karnobat@abv.bg, Факс: 0559 27165

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://karnobat.acstre.com.

Адрес на профила на купувача: http://karnobat.acstre.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на обществената поръчка е извършване на СМР/СРР на обект: „Външен асансьор към СОУ „Христо Ботев“, гр. Карнобат“. Изпълнението на СМР/СРР, ще се извършва съгласно одобрен инвестиционен проект, който включва следните части: Архитектурна, Конструктивна, Електро, Геодезия, Асансьорни уредби, ПБЗ и ПБ. Изпълнението на СМР/СРР ще се извършва съгласно изискванията и указанията на възложителя и при спазване на Закон за устройство на територията и подзаконовите актове по прилагането му. Видовете и количествата СМР/СРР са посочени в Техническата спецификация. За обекта има издадено разрешение за строеж № 01 от 05.01.2016 г. на Главният архитект на Община Карнобат. Настоящата процедура по чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП се провежда във връзка с подписано Споразумение № РД 09-29 от 10.03.2016 г. между Министерство на труда и социалната политика и Община Карнобат за финансиране на дейностите за реализация на одобрения с Решение № 1 от 25.02.2016 г. на Управителния съвет на ПКБ обект по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“: „Външен асансьор към СОУ „Христо Ботев“, находящ се на ул. „Христо Ботев“ № 12, гр. Карнобат.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45313100

Описание:

Строителни и монтажни работи на асансьори


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изпълнението на СМР/СРР, ще се извършва съгласно одобрен инвестиционен проект, който включва следните части: Архитектурна, Конструктивна, Електро, Геодезия, Асансьорни уредби, ПБЗ и ПБ. СМР/СРР са посочени по видове и количества в КСС - оферта.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

81423 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

УПИ № І – 2278, кв. 134 по плана на град Карнобат

NUTS:

BG34

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

І. Участниците следва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. ІІ.Участниците следва да осигурят: 1. Наемане на регистрирани в ДБТ безработни при реализиране на обекта, които са част от общия състав работници, при спазване на изисквания, съгласно Декларация за приемане на договора, изготвена по образеца на Проект „Красива България” за 2016 г. 2. Изплащане на заплати и внасяне на осигурителни вноски на база минимален месечен размер на осигурителния доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии, съгласно приложение №1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. 3. Реалистично съотношение между квалифицирани и неквалифицирани работници. 4. Застраховане (валидно за целия период на договора за СМР) по чл. 171 от ЗУТ и по Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука” на всички работещи на обекта. ІІІ. Гаранция за изпълнение на договора - в размер на 5 (пет) % от стойността на поръчката, без включен ДДС. ІV. Срок на валидност на офертата - 90 (деветдесет) календарни дни, от крайният срок за подаване на офертата. V. Срок за изпълнение на поръчката: 3 (три) месеца, считано от датата на сключване на договора. Срокът започва да тече от датата, на която ДБТ заверява първоначалната декларация за наемане на безработни, изготвена по образеца на ПКБ Приложение – СМР-безработни 1, но не по-късно от 10 календарни дни след датата на подписване на договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/04/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи са публикувани в профила на купувача на Община Карнобат http://karnobat.acstre.com. Офертата се представя в непрозрачен, запечатан плик, с посочен адрес за кореспонденция и по възможност телефон, факс и електронен адрес в срок до 17,00 часа на 26.04.2016 г. Офертата се подава от участника или от упълномощено от него лице лично, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба на адрес: община Карнобат, Център за административно-информационно обслужване и местни приходи, бул. „България” № 12, гр. Карнобат, п. код 8400 За участие в процедура по чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП с предмет: „Извършване на СМР/СРР на обект: "Външен асансьор към СОУ "Христо Ботев", гр. Карнобат”. На основание чл. 101г, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и във връзка с чл. 68, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Ви съобщаваме, че отварянето на офертите, подадени за участие в процедура по чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП с предмет: „Извършване на СМР/СРР на обект: "Външен асансьор към СОУ "Христо Ботев", гр. Карнобат”, е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Място на отваряне на офертите е: административната сграда на община Карнобат, находяща се на бул. „България” № 12, ет. 2, Конферентна зала. Дата и час на отваряне на офертите: 27.04.2016 г. от 11:00 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/04/2016