Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална Електрическа Компания ЕАД, ул. Веслец №5, За: Йорданка Згурева, Република България 1040, София, Тел.: 02 9263365, E-mail: izgureva@nek.bg, Факс: 02 9872550

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nek.bg.

Адрес на профила на купувача: http://nek.bg/index.php/bg/profil-na-kupuvacha/publichni-pokani/604-16ip-212a001.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Осъществяване на Технически контрол по част „КОНСТРУКТИВНА” на работния проект за Увеличение на обема на долния изравнител на ПАВЕЦ „Чаира” чрез изграждане на язовир „Яденица” и реверсивен напорен тунел за връзка с язовир „Чаира” (Обект „Яденица”) съгласно Техническата спецификация на възложителя.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71328000

Описание:

Услуги по проверка на проектирането на носещи конструкции


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количеството и обема на работите са посочени в Техническата спецификация на възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65200 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офис на изпълнителя

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всеки участник в обществената поръчка трябва да представи следните документи в своята оферта: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата 2. Представяне на участника, по образец. 3. Списък на изпълнените услуги, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, сичтано от датата на подаване на офертата.Списъкът да бъде придружен с удостоверения по смисъла на чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП, които да кореспондират с поръчките от списъка. Минимално изискване: Участникът да е изпълнил поне три еднакви или сходни услуги през последните три години, включващи дейност, свързана с осъществяване на технически контрол по част „Конструктивна” на инвестиционни проекти. 4. Списък на техническите лица,собствени или наети, които ще отговарят за изпълнение на поръчката, включително и тези отговарящи за контрола на качеството по образец. Минимално изискване:Участникът трябва да разполагат с екип от минимум трима експерти, с необходимите знания и опит, изисквани за изпълнение на описаните дейности, както следва: Ключов експерт 1 - „Технически контрол по част ХТС (хидротехническа) - язовирни стени” Изпълнява технически контрол по част Конструктивна за язовирна стена и съоръженията към нея (част: ХТС) и следва да има квалификация и специфичен професионален опит, свързан с предмета на поръчката, както следва: Висше образование, образователна степен „Магистър" строителен инженер, специалност: хидроенергийно строителство (ХЕС), хидротехническо строителство (ХТС), хидромелиоративно строителство (ХМС) или еквивалентна специалност. Минимум 15 г опит в проектиране и/или строителен надзор и/или строителство на хидротехнически съоръжения, от които най-малко 2 (два) язовира; Изпълнени минимум 2 (два) договора за последните 5 г, за извършване на технически контрол по част Конструктивна (ХТС) на хидротехнически съоръжения. Ключов експерт 2 - „Технически контрол по част ХТС (хидротехническа) - тунели” Изпълнява технически контрол по част Конструктивна за реверсивен напорен тунел и съоръженията към него (част: ХТС) и следва да има квалификация и специфичен професионален опит, свързан с предмета на поръчката, както следва: Висше образование, образователна степен „Магистър" строителен инженер, специалност: хидроенергийно строителство (ХЕС), хидротехническо строителство (ХТС), хидромелиоративно строителство (ХМС) или еквивалентна специалност. Минимум 15 г опит в проектиране и/или строителен надзор и/или строителство на хидротехнически съоръжения, от които най-малко 2 (два) тунела; Изпълнени минимум 2 (два) договора за последните 5 г, за извършване на технически контрол по част Конструктивна (ХТС) на хидротехнически съоръжения. Ключов експерт 3 - „Технически контрол по част КСС (конструкции на сгради и съоръжения)”. Изпълнява технически контрол по част Конструктивна на сгради и съоръжения (част: КСС) и следва да има квалификация и специфичен професионален опит, свързан с предмета на поръчката, както следва: Висше образование, образователна степен „Магистър" строителен инженер, специалност: промишлено и гражданско строителство (ПГС), строителство на сгради и съоръжения (ССС) или еквивалентна специалност. Минимум 15 г опит в проектиране и/или строителен надзор и/или изграждане на сгради и строителни конструкции. Изпълнени минимум 2 (два) договора за последните 5 г, за извършване на технически контрол по част Конструктивна на сгради и съоръжения 5.Декларация за направен оглед на обекта( когато е приложимо). 6. Образец на Декларация по чл.56, ал.1, т. 8 от ЗОП Продължава в Раздел Допълнителна информация

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/04/2016 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

7.Образец на декларация - съгласие от подизпълнител (когато е необходимо) 8.Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС); 9.Техническо предложение по образец на Възложтеля с описаните приложения 10. Ценово предложение по образец, на Възложтеля. Грантово споразумение № INEA/ CEF/ENER/ M2014/008 с Изпълнителна агенция „Иновации и мрежи“ (Агенцията, INEA) Указанията за участие и образците на документите са публикувани на Интернет адреса на НЕК ЕАД, посочен в настоящата покана. Офертите ще бъдат отворени в 10:00 ч. на 27.04.2016 г. в сградата на НЕК ЕАД , ул.Веслец №5, гр.София Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата в която се извършва отварянето

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/04/2016