Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция Електронни съобщителни мрежи и информационни системи, ул. Г. Й. В. Гурко № 6, За: Красимир Крайчев – началник отдел ПИС, България 1000, София, Тел.: 02 9492088, E-mail: k_kraichev@esmis.government.bg, Факс: 02 9818787

Място/места за контакт: гр. София, ул. Г. Й. В. Гурко № 6

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.esmis.government.bg..

Адрес на профила на купувача: https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9..


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на резервни части за сървърни системи и настолни работни станции (персонални компютри), както следва: 1.1.Резервни части за сървърни системи 1.2.Резервни части за настолни работни станции (персонални компютри).

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30200000

Описание:

Компютърно оборудване и принадлежности


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на дънни платки; процесори; памети - DDR2; памети - DDR3; памети - DDR4; сървърни памети; десктоп дискове; сървърни дискове; мобилни дискове; SSD дискове; кутии за външни дискове, SATA; захранвания - 12cm Fan Power, Efficiency min 85%; периферия; DVD оптични устройства, SATA; охлаждащи модули за CPU; видеокарти; Мрежови карти, 10/100/1000; Ethernet Server Adapter Network Interface Card - 1000Base-T 2 x 1 G PCI-e x4; FTP кабел, 300 м cat 5E; Конектори RJ-45, RJ-11; USB 2.0 flash memory; USB 3.0 flash memory; трансийвър SFP-1GBps cooper; трансийвър SFP 1.063G/1.25G,1310nm FP,-8~-3,PIN,<-22dB, LC,DDM,10km; Трансийвър SFP GBE/FC 850nm,MMF,550m DDM,Tx:-3~-9.5,Rx:-3~-18multimode. Подробните технически параметри на артикулите се съдържат в техническата спецификация, част от публичната покана, публикувана на сайта на Възложителя, в раздел Профил на купувача : https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9. Важно !!! Възложителят на етап изпълнение на поръчката ще закупува или заявява доставки на части от спецификацията съобразно моментната необходимост от същите, до изчерпване на предвидения финансов ресурс за настоящата поръчка. Доставката на резервните части се извършва до 5 (пет) работни дни след заявка, на посочен от Възложителя адрес. Доставката е за сметка на участника. Качеството на резервните части следва да отговаря на техническите стандарти на производителя и на действащата в момента на доставката нормативна уредба в България и Европейския съюз. Избраният изпълнител следва да отстрани за своя сметка всяка отделна рекламация по доставените резервни части до 24 (двадесет и четири) часа от заявяването .

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИА ЕСМИС, гр. София, ул. Г. Й. В. Гурко № 6

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всеки участник трябва да отговаря на изискванията на Възложителя и да приложи всички изискуеми документи посочени в публичната покана. Публичната покана на Възложителя е публикувана на сайта на ИА ЕСМИС, в раздел профил на купувача: https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9. При изготвянето на офертата всеки участник трябва да представи документи и информация, както следва: 1. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а - д”, т. 2, 3 и 4, ал. 2, т. 1, 4 и 5 и ал. 5, т.1 и т. 2 от ЗОП; 2. Техническо предложение; 3. Ценово предложение; 4. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици за съответната обособена позиция; 5. Декларация относно ползване на подизпълнители; 6. Списък на изпълнените еднакви или сходни с предмета на поръчката доставки (на подобни или идентични артикули) през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата в настоящата поръчка, заедно с доказателства за извършената доставка. Участниците следва да имат минимум 1 успешно изпълнена еднаква или сходна с предмета на поръчката доставка (на подобни или идентични артикули), с приложени доказателства за извършената доставка. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.; 7. Заверено копие на сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентен; 8. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника (свободен формат на текстово оформяне). В случай, че разполагат, участниците прилагат към своето техническо предложение брошура или друг документ, който да потвърждава характеристикитe на предлаганата от тях техника. Предметът на поръчката е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания и е предназначен за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16г от ЗОП. Когато в процедурата участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания и/или техни обединения, които отговарят на критериите за подбор, и чиито оферти отговарят на изискванията на възложителя, офертите на останалите участници не се разглеждат и оценяват.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/04/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срокът за доставка на резервните части е до 5 (пет) работни дни, считано от датата на подаване на заявка от Възложителя. Офертата, трябва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик. Офертата се представя в писмен вид, на хартиен носител. В случай, че участник представи документи на чужд език е необходимо да бъде приложен и официален превод на тези документи. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, не се приема и се връща на участника. Отварянето на офертите ще се извърши на 25.04.2016 г. от 14.00 часа в сградата на ИА ЕСМИС (гр. София, ул. Г.Й.В. Гурко № 6). Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Всеки участник може да поиска от възложителя писмени разяснения по обявените условия на обществената поръчка до три дни преди изтичане на крайния срок за получаването на оферти. Възложителят публикува в профила на купувача писмените разяснения най-късно на следващия ден, считано от датата на постъпване на искането. Допълнителна информация - документацията и подробните указания за подготовка на офертата са налични на сайта на Възложителя в раздел "Профил на купувача", на следния интернет адрес: https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/04/2016