BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Многопрофилна болница за активно лечение Национална кардиологична болница ЕАД, ул. Коньовица № 65, За: Цветанка Цветкова, България 1309, София, Тел.: 02 9211223, E-mail: ccvetkova@hearthosital.bg, Факс: 02 9217142

Място/места за контакт: ул. Коньовица № 65

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.hearthospital.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.hearthospital.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160411oKDu635982.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на перфузорни помпи за инфузионни вливания с минимални технически характеристики, подробно описани в Задание – спецификация, предствляващо Техническо приложение № 1 към раздел "Предмет на поръчката. Техническa спецификация. Изисквания." от публикуваната в Профила на купувача документация към настоящата публична покана.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Тридесет и осем броя перфузорни помпи за инфузионни вливания с минимални технически характеристики, подробно описани в Задание – спецификация, предствляващо Техническо приложение № 1 към раздел "Предмет на поръчката. Техническa спецификация. Изисквания." от публикуваната в Профила на купувача документация към настоящата публична покана.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, ул. "Коньовица" № 65

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

I. Изисквания към aпаратурата: Апаратурата следва да е нова - неупотребявана и да съответства напълно (100%) или да надвишава посочените изисквания на Възложителя съгласно т. II. "Изисквания към aпаратурата" от раздел "Предмет на поръчката. Техническа спецификация. Изисквания" от публикуваната в Профила на купувача документация към настоящата публична покана. II. Изисквания към участниците: Участниците следва да отговарят напълно на изискванията на Възложителя съгласно т. III. "Изисквания към участниците" от раздел "Предмет на поръчката. Техническа спецификация. Изисквания" от публикуваната в Профила на купувача документация към настоящата публична покана. III. Изисквания към изпълнението: Предлаганото от участника изпълнение следва да отговаря напълно на изискванията на Възложителя съгласно т. IV. "Изисквания към изпълнението" от раздел "Предмет на поръчката. Техническа спецификация. Изисквания" от публикуваната в Профила на купувача документация към настоящата публична покана. IV. Не се допускат до разглеждане и съответно се отстраняват предложения, при които: 1. Предложената апаратура не отговаря на изискванията, посочени в т. I 2. Участникът не отговаря на изискванията, посочени в т. II.; 3. Участикът предлага изпълнение, несъответстващо на изискванията, посочени в т. III.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

За всяка отделна оферта, отговаряща на изискванията на ЗОП и на условията на настоящата документация, комисията изготвя комплексна оценка на база следните показатели: крайна цена – относителна тежест 60; срок за доставка, инсталация и пускане в експлоатация – относителна тежест 20; наличие на оторизиран сервиз в гр. София - относителна тежест 20, при прилагане на следната методика за оценяване: • Крайна цена – оценката се изразява с число, представляващо съотношение между предложената най-ниска крайна цена към крайната цена, предложена от участника, чието предложение се оценява, умножено с тегловен коефициент 60; • Срок за доставка, инсталация и пускане в експлоатация - оценката се изразява с число, представляващо съотношение между предложения най-кратък срок към срока, предложен от участника, чието предложение се оценява, умножено с тегловен коефициент 20. • Оторизиран сервиз в гр. София – предложенията на участници, които разполагат със севиз на територията на гр. София и сервизна оторизация от производителя на предложените апарати, се оценяват по този показател с 20 т. Извършва се оценяване на предложенията на участниците по всеки един от горните показатели. Крайната оценка на офертата на всеки един участник се получава чрез сборуване на оценките, получени от него по всеки един от горните показатели. На база крайните оценки участниците се класират по низходящ ред, като на първо място се класира участника с най-висока крайна оценка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/04/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

I. Офертата на всеки един участник следва да бъде изготвена съобразно указанията в раздел "Оферта - образци и указания за подготовка." от публикуваната в Профила на купувача документация към настоящата публична покана. II.Офертата на всеки един участник следва да съдържа документите, подробно описани в раздел "Оферта - образци и указания за подготовка" от публикуваната в Профила на купувача документацията към настоящата публична покана. III. Офертата на всеки един участник следва да бъде подадена в деловодство на МБАЛ „НКБ” ЕАД в непрозрачен, запечатан и надписан плик (име на участника, адрес за кореспондетнция, телефон, факс, ел. адрес, предмет на поръчката) в указания в публичната покана срок. IV. С участника, определен за изпълнител, се сключва писмен договор като същият представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, както декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. V. Отварянето на офертите на участниците ще се извърши на 25.04.2016г. в 15.00 часа в учебната зала на втория етаж в сградата на МБАЛ „НКБ” ЕАД – гр. София, ул. „Коньовица” № 65.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/04/2016