Версия за печат

BG-Карнобат

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Карнобат, бул. България № 12, За: Кремена Красимирова; Петя Вътева, Република България 8400, Карнобат, Тел.: 0559 29156; 0559 29126, E-mail: municipality_karnobat@abv.bg, Факс: 0559 27165

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://karnobat.acstre.com.

Адрес на профила на купувача: http://karnobat.acstre.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на обществената поръчка: са периодични доставки на строителни материали по предварителни заявки за нуждите на Общинско предприятие „Благоустройствени, комунални и ремонтни дейности”, гр. Карнобат и Община Карнобат през 2016 г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44110000

Описание:

Строителни материали


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

-обособена позиция № 1 - доставка на инертни материали – фракция 0-4, фракция 20-25, отсевки и пясък – промит; -обособена позиция № 2 – доставка на бетонови изделия – тротоарни плочи преса 40/40/4, бордюр 50/35/18 и градински бордюр 50/16/8; -обособена позиция № 3 – доставка на различни строителни материали, която включва: бои, лакове, дървен материал, ВиК части, газобетонни блокчета, армировъчна стомана, цимент и др. Количествата зависят от нуждите на ОП „БКРД” и Община Карнобат.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

складовете или строителните обекти на Общинско предприятие ,,БКРД”, гр. Карнобат и община Карнобат

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Доставките ще се извършват периодично, по предварителни заявки, в посоченият от изпълнителя в офертата срок. 2. Участниците следва да представят: а)списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка; Под ,,доставки еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка” да се разбира доставката на строителни материали. Доказателство за извършената доставка се представя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. б)описание и/или фотографски снимки на стоките, които ще се доставят, чиято автентичност трябва да бъде доказана, ако възложителят изиска това; в)сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти; г)списък на техническите лица, отговорни за изпълнението на обществената поръчка; д)декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка. 3. Срок за изпълнение на поръчката: до 31.12.2016 г., считано от датата на подписване на договора или до достигане на праговете за възлагане на обществена поръчка по този ред съгласно ЗОП, което от двете условия настъпи първо. 4. Срок навалидност на офертата: 90 (деветдесет) календарни дни, включително от крайния срок за получаване на офертите. 5. Гаранция за изпълнение на поръчката: 5 (пет) % от стойността на поръчката/обособената позиция.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта” Крайното класиране на участниците ще се извърши с комплексна оценка по следната формула: КО = ФО + ТО, където: КО – комплексна оценка ФО – финансова оценка ТО – техническа оценка ФО – предложена от участника обща стойност на единичните цени по съответната обособена позиция, без включен ДДС. ФО = (Цmin / Цi) х 100, където: Цmin е най-ниската предложена обща стойност на единичните цени по съответната обособена позиция без включен ДДС. Цi е предложената от съответния участник обща стойност на единичните цени по съответната обособена позиция без включен ДДС. ТО - срок за подмяна на доставена стока – предложен от участника срок за подмяна на доставена стока. Този срок е в случай на доставена некачественна стока (не отговаряща на съответните изисквания за качество, с изтекъл срок на годност и др.), констатирани с подписан между двете страни протокол. В този срок изпълнителят се задължава да подмени стоката. Участниците следва да имат предвид, че при неподмяна на доставената стока в предложеният от тях срок ще се дължи неустойка. ТО = (Тmin / Тi) х 100, където: Тmin е най-краткият срок за подмяна на доставената стока. Тi е предложен от съответния участник срок за подмяна на доставената стока. Избраният от възложителя критерий за оценка на офертите се прилага само по отношение на офертите на участниците, които не са предложени за отстраняване от участие в процедурата и които отговарят на обявените от възложителя изисквания.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/04/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се представя в непрозрачен, запечатан плик, с посочен адрес за кореспонденция и по възможност телефон, факс и електронен адрес, в срок до 17:00 часа на 25.04.2016 г. Офертата се подава от участника или от упълномощено от него лице лично, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба на адрес: община Карнобат, Център за административно-информационно обслужване и местни приходи, бул. ,,България” № 12, гр.Карнобат, п.к. 8400. За участие в процедура по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП с предмет: „Доставка на строителни материали за нуждите на Общинско предприятие „Благоустройствени, комунални и ремонтни дейности”, гр. Карнобат и община Карнобат през 2016 г.”. Посочва се и за коя обособена позиция се подава офертата. Място на отваряне на офертите е: административната сграда на община Карнобат, находяща се на бул. ,,България” № 12, ет. 2, Конферентна зала. Дата и час на отваряне на офертите: 26.04.2016 г. от 10:00 часа Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Представители на участника се допускат след удостоверяване на тяхната самоличност и представяне на съответните пълномощни.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/04/2016