Версия за печат

BG-Етрополе

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Етрополе, пл. Девети септември No 1, За: инж. Стефан Борисов - Зам.-кмет, България 2180, Етрополе, Тел.: 0720 68204, E-mail: obstina@etropolebg.com, Факс: 0720 65011

Място/места за контакт: Община Етрополе, пл. Девети септември No 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.etropolebg.com.

Адрес на профила на купувача: http://etropolebg.com/etropole/index.php/profil-na-kopuvacha/publichna-pokana.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на обществената поръчка е: Дейност 1-Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 3 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж “*” съгл. Наредба №5 от 28.12.2006г за техническите паспорти на строежите и Дейност 2-Обследване за енергийна ефективност на сграда“*” съгл. Наредба № Е-РД-04-1 от 22 януари 2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, на обекти по две Обособени позиции: Обособена позиция №1 "Жилищен блок 23, находящ се в гр. Етрополе, кв. 8/178"; Обособена позиция №2 "Жилищен блок-секции 5 и 6, находящ се в гр. Етрополе, кв.13."

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71700000, 71251000

Описание:

Услуги по наблюдение и контрол
Архитектурни услуги по измервания и заснемания на сгради


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предметът на обществената поръчка е: Дейност 1-Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 3 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж “*” съгл. Наредба №5 от 28.12.2006г за техническите паспорти на строежите и Дейност 2-Обследване за енергийна ефективност на сграда“*” съгл. Наредба № Е-РД-04-1 от 22 януари 2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, на обекти: Обособена позиция 1: Жилищен блок 23, находящ се в гр. Етрополе, кв. 8/178, година на построяване: 1985, вид на строителната система: ЕПЖБ, брой самостоятелни обекти в сградата: 36, обща разгъната застроена площ на сградата: 3 094 кв.м. /21 600 (двадесет и една хиляди и шестстотин) лв. без ДДС/ Обособена позиция 2: Жилищен блок-секции 5 и 6, находящ се в гр. Етрополе, кв.13: Блок-секция 5 - година на построяване: 1988, вид на строителната система: ЕПЖБ,брой самостоятелни обекти в сградата: 18, обща разгъната застроена площ на сградата: 1 687 кв.м.; Блок-секция 6 - година на построяване: 1988, вид на строителната система: ЕПЖБ, брой самостоятелни обекти в сградата: 18, обща разгъната застроена площ на сградата: 1 687 кв.м. /23 600 (двадесет и три хиляди и шестстотин) лв. без ДДС./

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

45200 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Етрополе

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 1.1. До участие в публична поканата се допускат участници, за които не са налице обстоятелствата по чл.47 ал.1 т.1 и ал.5 от ЗОП. 2. За изпълнение на Дейност 1 -Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 3 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж “*” съгл. Наредба № 5 от 28.12.2006г за техническите паспорти на строежите, участникът следва да отговаря на изискванията на чл. 176в, ал.1 от ЗУТ, а именно: 2.1.да е консултант, получил удостоверение по реда на наредбата по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ и в състава му за целите на обследването да е включено лице, отговарящо на изискванията на чл. 176в, ал.2 от ЗУТ или 2.2. да разполага с проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност, в това число и лице, отговарящо на изискванията на чл. 176в, ал.3 от ЗУТ, които да му позволяват извършването на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 3 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж, предмет на наст.поръчка, а за чуждест. лице - представя се еквив. документ, допускащ съгласно зак-то на държавата, в която лицето е установено и осъщ-дейността си изв-не на техническо обследване и съставяне на технически паспорт, обект на наст.поръчка или да представи декларация или удост.за наличието на так.регистрация от комп.органи съгл.нац.му закон., придр.с превод на бълг.език. 3. За изпълнението на Дейност 2 - Обследване за енергийна ефективност на сграда“*” съгл. Наредба № Е-РД-04-1 от 22 януари 2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, участникът следва да притежава валидно удостоверение за вписване в регистъра по чл. 44, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност или по чл. 23а, ал. 1 от ЗЕЕ (отм. ДВ. бр.35 от 15 Май 2015г.) или еквив. ВАЖНО: В СЛУЧАЙ, ЧЕ УЧАСТНИК ПРЕДСТАВЯ ОФЕРТА ЗА ДВЕТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ НЕ ПОСТАВЯ ИЗИСКВАНЕ ЗА ОТДЕЛНИ ЕКИПИ (ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ), ЗА ВСЯКА ОТ ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ. Забележка: Участникът следва да представи Справка-декларация-списък на инженерно-техническия персонал - Приложение №10, които предлага да участват в изпълнението на Дейност 1 и 2.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта. Класирането на допуснатите до оценка оферти за всяка от дейностите се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка“ (КО). Комплексната оценка представлява сума от индивидуалните оценки по определените предварително показатели, както следва:Максимален възможен брой точки по отделните показатели: 1. Предлагана цена – Пц - 40 т. 2. Срок за изпълнение – Ср - 10 т. 3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Тп - 50 т. Комплексна оценка (КО) = Пц+ Ср+Тп.На първо място се класира участникът, събрал най-много точки. Максималният брой точки, който може да получи участник, е 100 т.Указанията за определяне на оценката по всеки показател А. Предлагана цена – Пц Показател „Предлагана цена“ е с максимален брой точки 40. Максималният брой точки по този показател получава офертата с предлагана най-ниска цена. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула: Пц =Пцmin/Пцi х 40 = (...бр. точки) Където: Пцmin е минималната предложена цена; Пцi е цената предложена от i-тия участник; Б. Срок за изпълнение - Ср Максимален брой точки по показателя – 10 точки. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата: Cp = (Срmin/Срi) х 10 = (...бр.точки) Където: Срi е предложения срок на изпълнение съгласно Техническото предложение на съответния участник. Срmin е минималния предложен срок на изпълнение съгласно Техническите предложения от всички допуснати до оценка участници. Оценява се предложения от участника срок за изпълнение на поръчката в календарни дни. Предложенията по подпоказател срок за изпълнение се представят като цяло число в календарни дни. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния график. ВАЖНО !!! С оглед обема и сложността на поръчката и нейното технологично правилно и качествено изпълнение, Възложителят определя 10 (десет) календарни дни като реален минимален срок за изпълнение, а като максимален срок за изпълнението - 30 (тридесет) календарни дни. При изготвяне на своите предложения участниците следва задължително да се съобразят с така посочените минимален и максимален срок за изпълнение на поръчката, като при констатиране на предложения под минималния и/или над максималния, ще бъдат отстранени от участие в процедурата В. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Тп С предложената методика се оценява качеството на предложените методология и организация на изпълнение на всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и се дава възможност да бъдат сравнени и оценени обективно техническите предложения на кандидатите. Оценката на техническото предложение се извършва по точковата система на оценяване по скалата посочена в Указанията за участие. То трябва задължително да e съобразено с Техническите спецификации. Техническо предложение за изпълнение на поръчката трябва задължително да включва: Организационна структура и разпределение на експертния състав: Предложението на участника следва да включва предложение на мерките и организацията, която същият ще предприеме във връзка с качественото и срочно изпълнение на дейностите по договора. Участникът следва да посочи и обоснове всяка от услугите, дейностите, конкретните задачи и отговорности на всеки от членовете на екипа в съответствие с конкретните задължения по договора за възлагане на обществената поръчка и Техническата спецификация. Предложен линеен график за изпълнение на дейностите: Предложението на участника следва да включва подробен и максимално детайлен линеен график за изпълнение на дейностите по настоящата поръчка. Линейният график следва да бъде в унисон с организационната структура, разпределението на експертния състав и методологията за изпълнение на поръчката. Продължава в "Допълнителна информация"...

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/04/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

І.Приложенията към поканата и настоящите указания за участие се публикуват на официалния сайт на Възложителя -www.etropolebg.com; ІІ.Офертата следва да бъде представена на Възложителя – Община Етрополе, гр. Етрополе, п.к. 2180, пл. „Девети септември“ № 1 до 16:00 часа на 21.04.2016 г. Офертата се представя от участника или от негов упълномощен представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, същите са за негова сметка. В този случай, той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възл. адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за Участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него; ІІІ.Отваряне и разглеждане на офертите: Офертите ще бъдат разглеждани от назначена със Заповед на Възложителя комисия на 22.04.2016 г. от 13:00 часа в Община Етрополе, гр. Етрополе, п.к. 2180, пл. „Девети септември“ № 1. Забележка: Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители /чл.68.ал.3 от ЗОП/, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на Община Етрополе. Провеждането и документирането на процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка се извършва в съответствие с разпоредбите на Глава осма „а“ от ЗОП; ІV.Всяка оферта трябва да съдържа сл.инфор. и прил.: 1.Представяне на участника (Прил. №1), включващо: 1.1. Посочва се ЕИК по чл.23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идент.инф. в съответствие със зак-то на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата. При участници обединения копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия. Към него се представят доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 от ЗОП,съобразно изискванията на Възложителя, посочени в поле " Изисквания за изпълнение на поръчката". 2. Декл. за липса на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т.1 и по чл.47,ал.5 от Закона за обществените поръчки - Прил. №2; 3. Ценова оферта – Приложение №3 - съгласно образеца към настоящата документация от участника на хартиен носител;4. Техническо предложение - Приложение №4- по приложения образец, и следва да съдържа задължително като минимум изискуемата по образеца информация при съблюдаване на техническата спецификация, изискванията към офертата и условията за възлагане и изпълнение на поръчката. 5. Декларация по чл. 56, ал. 1, т.8 от ЗОП - Прил. №5; 6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Приложение №6; 7. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 - Прил. №7, Проект на договор - Прил. №8,Прил. 8.1. Възл.пис., Декл. по чл.56, ал.1, т.11 - Прил. №9, Справка-декл.-списък на инж.-техн. персонал - Прил. №10; Прил. №11 - Декл по чл. 43, ал. 4 от ЗЕЕ ...Продължение от "Показатели за оценка на офертите": Методология за изпълнение на поръчката: Предложението на участника следва да съдържа описание на вътрешната организация на отговорностите и методология за изпълнението на договора и да предвижда мерки за контрол и координация на изпълнението. Следва да се сочат резултатите до които ще доведе всяка от дейностите, които се предприемат в контекста на общата задача – изпълнението на договора. Да се посочват методите, които ще допринесат за качественото постигане на очакваните резултати. Следва да се представят отделните дейности, които да са в пълно съответствие с техническата спецификация и да имат за резултат качественото изпълнение на обществената поръчка. Скала на оценяване на Техническото предложение: 50т., 25т., 10т. (максимален брой точки:50т.)

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/04/2016