Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Български пощи ЕАД, ул. Акад. Стефан Младенов № 1, бл. 31, За: Кремена Масарлиева, Република България 1700, София, Тел.: 02 9493234, E-mail: k.masarlieva@bgpost.bg, Факс: 02 9625329

Място/места за контакт: Дирекция Правна дейност

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bgpost.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bgpost.bg/?cid=277.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на разхладителни напитки (изворна вода) за работещите Български пощи" ЕАД, на открито, при восоки летни температури.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

41100000

Описание:

Натурална вода


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

47000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Съгласно техническата спецификация (Приложение № 1)

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Поръчката да се изпълни при спазване изискванията на възложителя, посочени в Техническите изисквания към поканата ( Приложение № 1). Към офертата участниците трябва да представят: 1. Данни за участника, който прави предложението – справка за административни сведения за участника /Приложение № 3/; 2. Техническо предложение Приложение №3 3. Ценова оферта Приложение № 4 – участникът предлага цена за изпълнение на поръчката без ДДС 4. Декларация за приемане условията на проекта на договор /Приложение № 5/. 5. Валиден сертификат на производителя, за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2000; или еквивалент. 6. Изворната вода да отговаря на изискванията на „Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели”, приета с ПМС № 178 от 23.07.2004 г.( изм. и доп., ДВ, бр.66 от 25.07.2008 г., в сила от 25.07.2008 г. 7. Да бъде представена информация за качеството на предлаганата изворна вода, съгласно Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, обн. ДВ, бр.30 от 28.03.2001 г., изм. и доп. Обн. ДВ, бр.14 от 21.02.2012 г. 8. Изворната вода трябва да е негазирана, подходяща за ежедневна консумация. 9. Изворната вода да е бутилирана в бутилки от PET материал. 11. Изворната вода да е със срок на годност не по-малко от 3 /три/ месеца от датата на доставката. 12. Етикетът на бутилката трябва да съдържа информация за: - описание на водата съгласно Наредбата за изискванията за етикирането и представянето на храните, обн. ДВ, бр.62 от 28.07.2000 г. , изм. и доп. Обн. ДВ, бр. 84 от 27.09,2013г.; - използваните методи за обраборка на водата и стойности за обща минерализация или електропроводимост и активна реакция; - ако изворната вода е със съдържание на минерални соли до 50 mg/l, да бъде изписан текстът "С много ниска минерализация"; - ако изворната вода е със съдържание на минерални соли до 300 mg//l, да бъде представен Сертификат от МЗ по чл.5 от Наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели ( или еквивалент). Документи, представени от участника избран за изпълнител при подписване на договора: - Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП; - Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3(три) на сто от общата цена по договора без ДДС.Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в 30 (тридесет) дневен срок от изтичане на срока му на действие и окончателното изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да се дължи лихва от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай на прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, гаранцията за изпълнение на договора не се възстановява. В случай на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на други задължения по този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение на договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/04/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП, в 11:00 часа на първия работен ден, следващ деня на приемането на офертите. Възложителят осигурява пълен достъп, по електронен път до всички приложения на публичната покана на интернет адреса си: www.bgpost.bg, в Раздел "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/04/2016